Metadata

Letter of grace of Willem Hendricx (March 1501)

General State Archives, Brabant Chamber of Accounts, 634, f.88v°-90v°

Transcribed by Els Lenaerts

Dutch

f.88v-f.89r
f.89v-f.90r
f.90v
f.88v° Remissie van eenen dootslage Philips Byder gracien goids Ertshertoge van Oistryck hertoge van bourgoingnen van lotharingen van brabant van stier van karenten van Crain van limburg van luxemburg ende van gelre Grave van vlaenderen van habspurg van thirol van firette van kieburgh van artois van bourgoingien Palsgreve van henegouwe van hollant van zeelant van namen ende van zutphen mercgreve des heylichs roemschen rycs ende van borgauw Lantgreve in elsaten heere van vrieslant van opter windischmarq van Portenauw van salins ende van mechelen Doen te wetene allen iegenwoirdigen ende toecommenden dat wy ontfaen hebben die oitmoedige supplicatie van willem hendricx willem aertssone alias van velaer arm schamel lantgeselle wonende te bale in onsen lande van Brabant belast met wyve ende vele cleyne kinderen Inhoudende hoe dat omtrent achtien maenden mach geleden zyn hy suppliant comende om thuys waert te gaene up eenen dyck tusschen mole ende bale voirs. int geselscap van willem nys Lambrecht zwynen ghysbrecht de brouchuyer gheryt zwynen hendrick willekens doude ende hendrick willekens de jonge claechde tot henrick willekens doude vader des voirs. hendrick willekens de jonge sonder eenen arch te peynsen oft te duncken seggende heyndrick de leste reyse dat ic met u ende ander geselscap dranck te gheele twelc leden was een half jaer oft daer omtrent heyne delyen teech my groot ongelyc an ende die woirden die hy my aldaer seyde sal hy noch in zyn lyf eten al f.89r° waert over zeven jaer dwelck hoerende de voirs. hendrick willekens de jonge hoe wel hy int voirs. geselscap te gheele niet geweest en hadde ende dat die sake hem noch zynen voirs. vader egheenssins aen en ghynck seyde tot den voirs. suppliant ic wille heyne delyen verantwerdden ende omme die woirden moet ghy een boeve sterven oft sulcke woirden in substancien hem slaende terstont zwaerlyken met eenen stalen boge Ende dat meer es ziende dat de selve suppliant goedertiere was ende hem nyet en begheerde te verweeren sprack tot hem suppliant seere versmadelycken ende seyde ghy moet wel een boeve ende een rame zyn want ghy en soudt my niet dorren nederslaen Ten welcken de voirs. suppliant antwoirde wederomme dese woirden oft der gelycken heyndic al laeghdi voere my en sliept ic en soude u niet willen noch begheeren te slaene Ende dat hoerende de voirs. hendrick willekens track een lanck mes uuyt zynder scheede ende lyep up den voirs. suppliant hem hauwende ende slaende ende maeckende sulck remoer dat nyemande van zynen voirs. geselscape en dorsten int gescheyt gaen ende in sulcker wys dat de voirs. suppliant hem nergens en wist te bekeeren maer om syn lyf te salveren alsoe hem van nooden was gheen geweer over hem hebbende daen eenen opsteker oft brootmesken meenende hem tontdoene vanden voirs. hendrick track tselve brootmesken metten welcken hy stack ende geraecte onnoeselic den voirs. hendrick willekens de jonge omtrent zyne schouder van welcke steke
f.89v° de selve hendrick termineerde corts dair naer van live ter doot Ende soe wel dat tselve fayt ende ongeval den selven suppliant zoe leet es ende dat hy partye dair of gesoent ende beteringe dair gedaen heeft nyet min hy heeft hem ter causen van desen ontsiende rigeur van justicien geabsenteert uuyt onsen landen ende heerlicheyden ende en soude dair inne nyet dorren wedercomen mair es geschapen dair uuyt te blivene ende zyn leven te eynden in anderen vrempden landen in groiter aermoede ende ketivichede werdde hem hier op nyet voorsien van onse gracie omme de welcke gemerct tgene dat voirs. es ende dat hy oic altyts van goeder fame geruchte ende Eerbare conversatie geweest es zonder oyt geachterhaelt oft verwonnen geweest te hebbene van eenigen anderen quaden oft vilainen sticke Also hy seeght hy ons zeere oitmoedelicken versocht ende gebeden heeft Soe eest dat wy de saken voorscreven overgemerct medelyden ende compassie hebbende up den voirnoemde willem hendrics willem aertszone suppliant Ende willende hem in dit stuck gracie ende genade prefereren ende vorderen voor strangheyt van justicien zunderlinge eeren ende weerdicheyt vander heyliger passie ende lyden die onse heere god leet voor ons allen op sulcken dach als huyden es Wy hebben den selven suppliant genegen wesende tot zyn voirs. bede ende supplicatie inden gevalle als boven vergheven f.90r° quytgescholden ende geremitteert ende uuyt onser zunderlinge gracie auctoriteyt en rechter wetentheyt vergheven schelden quyte ende remitteren mits desen onsen brieve tfeyt ende dootslach boven verhaelt mitsgaders alle peynen ende verbuerten corporelle criminelle ende civile dair inne hy ter causen van dien mits datter aen cleven mach misdaen ende gevallen mach wesen jegens ons ende justicie Ende hebben hem als van desen wedergestelt ende gerestitueert wederstellen ende restitueren tot zynder goeder fame ende name tot onsen voirs. landen ende heerlicheyden ende tot zyne ongeconfisquerde goeden up dat hy eenige heeft al also hy was eer den voirs. dootslach geschiede imponerende ende stellende hier op een eeuwich geswych ende silencie onsen procureur generael ende allen anderen onsen justicieren ende officieren wie zy zyn Satisfactie ende beteringe gedaen eerst ende alvooren byden voirnoemde suppliant der partye geinteresseert in dien die noch nyet gedaen en es ende eenige dair toe dient civilicken alleenlic ontbieden dair om ende bevelen onsen lieven ende getrouwen die cancellier ende luyden van onsen raide in Brabant dat voer hemluden geroepen die ghene dien behoiren geroepen te zyne zy procederen wel ende getruwelic ter verifficatie ende interinemente van desen jegewoirden letteren Ende dat gedaen zynde zy onsen drosset van brabant mercgreve van antwerpen meyer van loeven ende alle andere onse officieren justicieren
ende officieren dient aengaen mach ende elcken van henluden doen laten ende gedoegen den voirnoemde suppliant van dese onse jegewoirdige gracie remissie quytscheldinge ende verghiffenisse ende van allen den inhoudene van desen vulcomelic rustelic ende vredelic genyeten ende gebruycken Sonder hem te doene oft te gedoegen gedaen te zyne nu noch in toecomende in live noch in goede tyde eenich hynder stoot oft letsel oft moeynisse ter contrarien mair by alsoe zyn lyf of eenige van zyne voirs. ongeconfisqueerde goeden dair omme gevangen gearresteert becommert oft belet waeren dat zy die stellen ofte doen stellen terstont ende sonder vertreck tot geheelder slakenisse ende delivrancie want ons alsoe belieft gedaen te zyne Ende ten eynde dat dit goet vast ende gestade blyve tot eeuwigen dagen soe hebben wy onsen segel hier aen doen hangen Behoudelick in anderen dingen onse recht ende eenen yegelycken des zyns in allen Gegeven in onse stede van mechelen op den heyligen vrudach xxven in meerte int jaer ons heeren duysent vyfhondert ende Een Aldus gescreven opte plycke By mynen heer den Ertshertoge myn heere de grave van nassouwe stadhouder generael die heere van beerssel ende andere jegewoirdich Ende geteykent haneton die Collatie van desen Copie is gedaen ende bevonden accorderende metten originaele bezegelden brieve By my Stratis

N/A

Share this post