Metadata

Letter of grace of Hendrick Hofmans (March 1501)

General State Archives, Brabant Chamber of Accounts, 534, f.92-93v°

Transcribed by Libert Loosen

Dutch

f.92r
f.92v-93r
f.93v
[f.92] Copie van eenen remissie van dootslage Philips Byder gratien Goids ertshertoge van Oistrijk hertoge van bourgoignen van Lothringen van Brabant van Stier van karenten, van Crain van Limburg van Luxemburg ende van gelre Greve van vlaenderen van habspurg van thirol van firette van kieburg van Artois van Bourgondien Palatin van henegouwe van hollant van zeelant van namen ende van zutphen mercgreve des heylichs Roemschen rijck ende van Borgauw Lantgreve in Elsaten heere van vrieslant van opter Windischenmarq van Portenauw van salins ende van mechelen doen te wetene allen jegenwoirdigen ende toecommende dat wij ontfaen hebben dit oitmoedige supplicatie van hendrick hofmans scepman ingesetene van onser stad van mechelen hoe dat des es omtrent een jaer geleden hij suppliant comende met sijne scepe tot hillebrugge onder die prochie van yeteghem met noch eenen anderen scepman geheeten anthonis op gestaen sonder woort te spr laukens zijn met meer anderen tsamen gaen drincken in een herberge aldaer staende Soe dat die voirschreve suppliant metten voirschreven Anthonis vele diverse injuriose woirden hadde ende onder dandere hyeten malcanderen hender moeder lief hebben het welcke nader hant ter neder geleeght werdt bij den goeden gesellen daer mede int gelage sittende Soe es namaels de voirschreven anthonis opgestaen sonder woert te sprekene ende heeft genomen een blocxken met drie pickelen ende heeft dair mede geworpen naden voirschreven suppliant in sulcker wijs dat hij hem
[f.92v°] geraecte op zijn hooft dat hy ter eerden vyel ende grootelic gequetst wert zijpende vanden bloede soe dat zij malcanderen geinvadeert zijn ende heeft de voirschreven suppliant den voirschreven anthonis gesteken met eender deggen van welcke steken hij bynnen drie oft vyer dagen dair naer gecomen is van live ter doot ende hoewel dat tselve feyt ende ongeval den selven suppliant zeere leet es ende dat h partije dair af gesoent ende beteringe gedaen heeft nyet min hij heeft hem u ter causen van dien ontsiende rigeur van justicien geabsenteert uuyt onse landen ende heerlicheyden ende en soude daer inne nyet dorren wedercomen mair es gescepen dair uuyt te bliven ende zijn leven ten eynden in anderen vremden landen in grooter aermoeden ende ketivichede wordde hem hier op nyet versien van onser gracien ende goederth alsoe hij seeght ons seere oitmoedelic dair biddende Soe eest dat wij de saken voers overgemaeckt medelyden ende compassie hebbende op den voirnoemde henric hofmans suppliant ende willende hem in dit stuck gracie ende genade prefereren ende voorderen voer strancheyt van justicien sonderlinge ter eeren ende weerdiche vander heyliger passien ende lyden die onse lieve heere god leet voer ons allen op sulcken dach alst huyden es wij hebben den selven suppliant genegen wesende tot zyn voirs. bede ende supplicatien inden gevalle als boven vergheven quytgeschonden ende geremitteert ende uuyt onsen
[f.93] zunderlinger gracien auctoriteyt ende rechter wetentheyt vergeven scelden quyte ende remitteren mits desen onsen brieve tfeyt ende dootslach boven verhaelt mitsgaders alle peyne ende verbuerten corporelle criminelle ende civile dair inne hij ter causen van dien mits datter aencleven mach mesdaen ende gevallen mach wesen tegens ons ende justicie ende hebben hem als van desen wedergestelt ende gerestitueert wederstellen ende restitueren tot zijnder goeder famen ende name tot onsen voirschreven landen ende heerlicheyden ende tot zijne ongeconfisqueerde goeden op dat hij eenige heeft alsoe hij was eer den voirschreven dootslach gesciede imponerende ende stellende hier op een ewich zwygen ende silencie onsen procureur generael ende allen anderen onsen justicieren ende officieren wie zy zyn satisfactie ende beteringe gedaen yerst ende alvoren byden voirnoemde suppliant der partie geinteresseert indien die noch nyet gedaen en es ende eenige dair toe dient civiliken alleenlic ontbieden dair om ende bevelen onsen lieven ende getrouwen die Cancellier ende lieden van onsen raede in brabant dat voere hen geroepen die ghene diere behoeren geroepen te zyne zy procederen wel ende duechdelijcken ter verifficatie ende interinemente van desen tegewoirdigen letteren Ende dat gedaen zijnde zij onsen drossart van brabant ende alle andere onse justicieren ende officieren dient aengaen mach ende elcken van henluyden doen laten ende gedoegen den voirgenoemde suppliant van dese
[f.93v°] onse jegenwoirdige gracie remissie quytscheldinge ende verghiffenisse ende van allen den inhoudene van desen volcomelic rustelic ende eewelic genyeten ende gebruycken sonder hem te doene noch gedegen gedaen te zijne nu noch in toecomende tijden in lyve noch in goede eenich hynder stoot letsel oft moeyenisse ter contrarien mair by alsoe zyn lyf oft eenige van zijne voirs. ongeconfisqueerde goede dair om gevangen gearresteert becommert ofte belet waeren dat zy die stellen oft doen stellen terstont ende sonder vertreck tot geheelder slakenisse ende delivrancie want ons alsoo gelieft gedaen te zijne Ende ten eynde dat dit goet vast ende gestadich blive tot ewigen dagen soe hebben wy onsen zegel hier aen doen hangen Behoudelijcken in anderen dingen ons recht ende eenen yegelicken des zijns In allen. Gegeven in onser stad van mechelen opten heyligen vrindach xxven in meert int jaer ons heeren duysent vijfhondert ende Een. Aldus ondergescreven opten plycke bij mijnen heer den Ertshertoge mijn heere die grave van nassou stadhouder generael die heere van beerssel ende andere jegenwoirdich Ende Geteykent haneton. Gecollacioneert ende bevonden concorderende metten originele By my Stratis

N/A

Share this post