Métadonnées

Lettre de grâce de Willem Hendricx (mars 1501)

Archives générales du Royaume, Conseil de Brabant, 634, f.88v°-90v°

Transcrit par Els Lenaerts

Néerlandais

f.88v-f.89r
f.89v-f.90r
f.90v
f.88v° Remissie van eenen dootslage Philips Byder gracien goids Ertshertoge van Oistryck hertoge van bourgoingnen van lotharingen van brabant van stier van karenten van Crain van limburg van luxemburg ende van gelre Grave van vlaenderen van habspurg van thirol van firette van kieburgh van artois van bourgoingien Palsgreve van henegouwe van hollant van zeelant van namen ende van zutphen mercgreve des heylichs roemschen rycs ende van borgauw Lantgreve in elsaten heere van vrieslant van opter windischmarq van Portenauw van salins ende van mechelen Doen te wetene allen iegenwoirdigen ende toecommenden dat wy ontfaen hebben die oitmoedige supplicatie van willem hendricx willem aertssone alias van velaer arm schamel lantgeselle wonende te bale in onsen lande van Brabant belast met wyve ende vele cleyne kinderen Inhoudende hoe dat omtrent achtien maenden mach geleden zyn hy suppliant comende om thuys waert te gaene up eenen dyck tusschen mole ende bale voirs. int geselscap van willem nys Lambrecht zwynen ghysbrecht de brouchuyer gheryt zwynen hendrick willekens doude ende hendrick willekens de jonge claechde tot henrick willekens doude vader des voirs. hendrick willekens de jonge sonder eenen arch te peynsen oft te duncken seggende heyndrick de leste reyse dat ic met u ende ander geselscap dranck te gheele twelc leden was een half jaer oft daer omtrent heyne delyen teech my groot ongelyc an ende die woirden die hy my aldaer seyde sal hy noch in zyn lyf eten al f.89r° Dans sept ans, il y aura de la putain aux yeux du public.. Hendrick willekens le jeune bien qu'il le voie int. n'a pas été puni du tout et cela ne le concernait ni lui ni ses yeux. le père egheenssins aen et ghynck ont ​​dit au public. Suppliant pour lui, les lyens étaient responsables et à cause de cela, un voleur devait mourir ou ils le battraient sévèrement avec un arc en acier et d'autant plus que le suppliant lui-même était gentil et ne voulait pas le défendre. et lui parla suppliant voir méprisé et de seyde ghy devait être un voleur et un rame pour lui et ne me laisserait pas tomber sèchement À quoi les voirs. Le suppliant a répondu encore avec ces paroles des égaux heyndic al laeghdi m'a porté et a couché avec moi et ne voudrait ni ne désirerait vous tuer Et cette putain les voirs. Hendrick Willekens sort un long couteau de son fourreau et lève les yeux. le suppliant de pirater, de frapper et de maecking bouder ce nouvel homme à ses yeux. Le fléau et la soif du passé vont se terminer dans des conditions boueuses que les voirs. Il ne l'a supplié nulle part et a réussi à se convertir mais à salir son corps comme s'il en avait besoin, en ayant un pistolet sur lui d'un coup ou d'un couteau, en pensant l'enlever des yeux. hendrick track tselve breadmesken metten welcken hy stack ende geraecte unnoeselic den voirs. Hendrick Willekens le jeune autour de son épaule d'où il se trouve
f.89v° de selve hendrick termineerde corts dair naer van live ter doot Ende soe wel dat tselve fayt ende ongeval den selven suppliant zoe leet es ende dat hy partye dair of gesoent ende beteringe dair gedaen heeft nyet min hy heeft hem ter causen van desen ontsiende rigeur van justicien geabsenteert uuyt onsen landen ende heerlicheyden ende en soude dair inne nyet dorren wedercomen mair es geschapen dair uuyt te blivene ende zyn leven te eynden in anderen vrempden landen in groiter aermoede ende ketivichede werdde hem hier op nyet voorsien van onse gracie omme de welcke gemerct tgene dat voirs. es ende dat hy oic altyts van goeder fame geruchte ende Eerbare conversatie geweest es zonder oyt geachterhaelt oft verwonnen geweest te hebbene van eenigen anderen quaden oft vilainen sticke Also hy seeght hy ons zeere oitmoedelicken versocht ende gebeden heeft Soe eest dat wy de saken voorscreven overgemerct medelyden ende compassie hebbende up den voirnoemde willem hendrics willem aertszone suppliant Ende willende hem in dit stuck gracie ende genade prefereren ende vorderen voor strangheyt van justicien zunderlinge eeren ende weerdicheyt vander heyliger passie ende lyden die onse heere god leet voor ons allen op sulcken dach als huyden es Wy hebben den selven suppliant genegen wesende tot zyn voirs. bede ende supplicatie inden gevalle als boven vergheven f.90r° quytgescholden ende geremitteert ende uuyt onser zunderlinge gracie auctoriteyt en rechter wetentheyt vergheven schelden quyte ende remitteren mits desen onsen brieve tfeyt ende dootslach boven verhaelt mitsgaders alle peynen ende verbuerten corporelle criminelle ende civile dair inne hy ter causen van dien mits datter aen cleven mach misdaen ende gevallen mach wesen jegens ons ende justicie Ende hebben hem als van desen wedergestelt ende gerestitueert wederstellen ende restitueren tot zynder goeder fame ende name tot onsen voirs. landen ende heerlicheyden ende tot zyne ongeconfisquerde goeden up dat hy eenige heeft al also hy was eer den voirs. dootslach geschiede imponerende ende stellende hier op een eeuwich geswych ende silencie onsen procureur generael ende allen anderen onsen justicieren ende officieren wie zy zyn Satisfactie ende beteringe gedaen eerst ende alvooren byden voirnoemde suppliant der partye geinteresseert in dien die noch nyet gedaen en es ende eenige dair toe dient civilicken alleenlic ontbieden dair om ende bevelen onsen lieven ende getrouwen die cancellier ende luyden van onsen raide in Brabant dat voer hemluden geroepen die ghene dien behoiren geroepen te zyne zy procederen wel ende getruwelic ter verifficatie ende interinemente van desen jegewoirden letteren Ende dat gedaen zynde zy onsen drosset van brabant mercgreve van antwerpen meyer van loeven ende alle andere onse officieren justicieren
ende officieren dient aengaen mach ende elcken van henluden doen laten ende gedoegen den voirnoemde suppliant van dese onse jegewoirdige gracie remissie quytscheldinge ende verghiffenisse ende van allen den inhoudene van desen vulcomelic rustelic ende vredelic genyeten ende gebruycken Sonder hem te doene oft te gedoegen gedaen te zyne nu noch in toecomende in live noch in goede tyde eenich hynder stoot oft letsel oft moeynisse ter contrarien mair by alsoe zyn lyf of eenige van zyne voirs. ongeconfisqueerde goeden dair omme gevangen gearresteert becommert oft belet waeren dat zy die stellen ofte doen stellen terstont ende sonder vertreck tot geheelder slakenisse ende delivrancie want ons alsoe belieft gedaen te zyne Ende ten eynde dat dit goet vast ende gestade blyve tot eeuwigen dagen soe hebben wy onsen segel hier aen doen hangen Behoudelick in anderen dingen onse recht ende eenen yegelycken des zyns in allen Gegeven in onse stede van mechelen op den heyligen vrudach xxven in meerte int jaer ons heeren duysent vyfhondert ende Een Aldus gescreven opte plycke By mynen heer den Ertshertoge myn heere de grave van nassouwe stadhouder generael die heere van beerssel ende andere jegewoirdich Ende geteykent haneton le regroupement de cette copie a été fait et jugé conforme à la lettre originale scellée par mon Stratis

N / A

Partager cette publication