Metadata

Gratiebrief voor Jan van Meldert (november 1538)

Algemeen Rijksarchief, Rekenkamer van Brabant, 640, f. 243v-244v

Getranscribeerd door Duffel paleografiewerkgroep

Nederlands

243v
244r
244v
[fol. 243v] Kaerle etc. Doen $$$ te weten[e] allen luyden nu ende naemaels wesende dat wy ontfangen hebben de oetmoedige supplicatie van jan van meldert oudt ontrent xxiij jaeren wettich zoene wylen meesteren jacops van meldert wesende sonder jactan[cie] te spreken een jonck geselle van eeren hebbende met eenen yegelyck in peyse ende vrede geleeft sond[er] befaemt te zyne van yemande lichtelyck te iniurieren of te evelen va[n] zynen lyve hebbende ons wel ende getrouwelyck gedient gehadt in diversche reysen ende voiaigen inhoudende hoe dat des anderen daechs [$] Bruessels kermisse a[nn]o xxxvij hy suppliant gielis ende jacop van meldert zyne brueders ende jan vits wesende altsamen te peerde ende in meynin[ge] te rydene nae mechelen zyn naeder noenen gecomen buyten deser voirs. stadt ende comende buyten der coelscher poorten aldaer nae geroepen zy[n] by zekere gesellen drinckende in zekere herberge geheeten gaesbeke om eens te drincken hebben aldaer te peerde gedroncken gehadt ende ewat gedroncken hebbende is gebeurt dat die voirs. suppl[ian]t jacob zyn[en] brueder ende de voirs. jan vits zyn tsamen voere gereist ende is de voirs. gielis met zyn[en] peerde wat achter gebleven en[de] corts daer nae gevolg$ en[de] by hen co[m]mende op oft ontrent der straeten loopende nae traepvelt heeft de voirs. gielis henluyden geseeght gehadt dese of gelycke woird[en] in substantien ziet ghinder es een die my heeft willen duer steken *ende $ hadde myn peert nyet rasch geweest hy soude my en myn peert duersteke[n] hebben daer ic myns weeghs come rydende twelc aenhoirende de suppl[iant] en[de] zyne voirs. bruedere ende van tgene des voirs. es zeere geco[m]moveert wesende ende hen bloet verwermt zynde zyn metten voirs. janne vits en[de] gielise hueren bruedere wederomme gekeert en[de] gereden naeden voirs. p[er]soen om te weten wye hij waere maer is die voirs. jacop wat voere gereden alleen[e] ende by hem co[m]mende heeft de selve p[er]soen de welcke is geweest wylen daneel tserclaes bastaert of natuerlyck zoen[e] wyle[n] wencelyn tserclaes ter stont zyne hellebaerde gevelt gehadt opten voirs. jacoppen dwelck ziende de voirs. jacop is hem innegereed[en] en[de] heeft hem zyn hellebaerde afgewonnen gehadt ende drye of vier stote[n] gegeven gehadt op zyn hooft metten appel van zyn[en] deghen dwelc de[n] voirs. suppl[ian]t aenmerckende ende hoirende dat de voirs. daneel den voirs. jacop zynen bruedere grootelyck iniurierende heetende hem te zyne een[en ] dootslagere ende ballinck van bruessele ende beduchtende dat hy zyn[en] brueder metter voirs. hellebaerde hadde mogen evelen ende alsoe [oyc? ] van bloeyde ontsteken ende verwermt zynde te meer want hy $$$ te voe[re]n hadde mit zynder hellebaerden willen evelen en[de] duer ryden den voirs. gielisen zynen bruedere heeft hem met zynen langen messe een[en] houw gegeven gehadt boven in zyn hooft Naeden welcken de voirs. jan vits is int bescheet gegaen ende heeft den voirs. daneele geleyt tot voerby de voirs. herberge ende den selven aldaer vermaect zynde is de selve Ende vermaect zynde is de selve daneel alsoe van daer $

[fol.244] te voete gegaen nae huys tot vilvorden aldaer oft daerontrent hy woenachtich was nyet weten[e] de selve suppl[ian]t dat de selve daneel eenige lettelycke quetsueren ontfangen hadde gehadt en[de] binnen drye of vier dagen hier nae is de suppl[ian]t metten voirs. jacoppe zyn[en] bruedere gereyst geweest in onse armee voer saintpoel ende daerontrent en[de] ons aldaer wel en[de] getruwelyc gedient gehadt Ende nae desen soe heeft hem de voirs. daneel zoe de suppl[ian]t verstaen heeft doen cureren by eenen chirurgyn woenen[de] in onser stadt van vilvorden voirs. den tyt van een maent geduerende ende binnen middelen tyde gegaen ende gestaen achter straeten ende is daernae geco[m]men van levende lyve ter doot en[de] aflivich zynde heeft hem de voirs. chirurgyn hem zyn beckeneel van zynen hoode open gesneden gehadt presumerende dat den voirs. houw sulc nyet en was gelyck waerechtich is dat hy daer af zoude hebben gestorven gehadt ende alsdoen bevonden dat hy nyet en was gestorven vand[en] voirs. houwe oft wonde ende dat hy daer af wel soude hebben genesen gehadt en hadden dandere bluetssen gedaen die hy in zyn hoot ende beckeneel hadde ende die alsoe die voirs. chirurgyn vercleert gingen duer dbeckeneel ende dat hy alsoe principaelyck is gestorven vanden voirs. bluetssen Ende hoewel den voirs.suppliant tvoirs. tfeyt voer alsoe vele hy daeraf is handadich geweest zeer hertelyck leet is ende daer af ons oft onsen procur[eur] g[e]n[er]a[e]l in brabant geerne satisfactie ende beternisse zoude doen mits dat de voirs. daneel natuerlyck was Nyettemin de suppliant beduchtende rigeur ende strangheyt van iusticien heeft hem yesindert geabsenteert buyten ons[en] voirs. lande van brabant aldaer hy nyet en zoude dorren wederkeren Ten waere dat onse gracie ende genade hem hier op worde verleent ende geextendeert
Alsoe hy suppl[ian]t seeght ons daerom oetmoedelyck biddende Waerom Soe eest dat wy desen aengesien geneycht wesende ter beden des voirs. jans van meldert suppl[ian]t ende willende hem in dit stucke prefereren gracie ende misericordie voer strangheyt en[de] rigueur van iusticien hebben den selven suppl[ian]t inden gevalle als boven quytgeschonden geremitteert ende vergeven schelden quyte remitteren en[de] vergeven uuyt zunderlinge gr[aci]en by desen onsen brieve tfeyt ende dootslach boven geruert mitgaders alle offensie ende bruecke corporele en[de] criminele daer inne hy ter causen voirscreven mits dat daer aen cleven mach tegen ons ende iusticie mesdaen ende mesbruyct mach hebben Ende hebben hem daer af wedergestelt ende gerestitueert stellen weder ende restitueren tot zynen goeden naeme fame ende geruchte in ons[en] voirs. lande en[de] hertoochdo[m]me van brabant ende allen anderen ons[en] landen ende heerlicheyden ende tot zynen onverbeurden goeden indien hy e[n]nige onder ons heeft gelyck ende in alder manieren soe hy was voer de toecompst vanden voirs. feyte Imponerende hier op een eeuwych gezwych ons[en] procur[eur] g[e]n[er]ael in brabant en[de] anderen allen anderen onsen iusticieren en[de] officieren wie zy zyn Satisfactie en[de] beternisse eerst en[de] voeral gedaen der p[ar]tien geinteresseerde indyen die noch nyet gedaen en zij ende ennige daer toe staet civilyck alleenlyck Behoudelyc dat de voirs. suppl[ian]t gehouden sal zyn tvoirs.feyt tegen ons te beteren civilyck naer gelegentheyt vand[en] saken ende faculteyt van zyn[en] goeden

[f.244v] met oyc te betalen de costen van iusticien hieromme alreede gedaen ende te doene Allet ter taxatien ende moderatien van ons[en] lieven en[de] getruwen den Cancellier ende luyden van ons[en] Raede in brabant die wy daertoe geco[m]mitteert hebben en[de] co[m]mitteren mits by desen Ontbieden daerom en[de] bevelen den selven ons[en] cancellier en[de] raedsluyden dat voer hen geroepen die gene die daerom behoiren geroepen te zyne zy procederen en wel ende duechdelyck ter verificatie ende interi[ne]men[te] van desen en[de] totter taxatie en[de] moderatie vand[en] voirs. amende ende costen alsoe zy sullen bevinden behoirende Welck inter[ine]men[te] de voirs. suppliant gehouden sal zyn te versuecken ende hem in p[er]soen te presenteren in ons[en] voirs. Rade binnen een[en] jaere naestcomende op de pene van te verbueren deffect van desen Ende dat gedaen ende de selve civile boete ende costen van iusticien getaxeert ende betaelt zynde in handen vanden genen dien dat behoiren sal zy onse voirs.procureur generael in brabant onse Amptman van bruessele ende alle andere onse rechteren iusticieren officieren ende ondersaten iegewoirdich ende toecommende dien dat aengaen sal mogen huere stedehouderen ende een yegelyck van hen besundere soe hem toebehoiren sal Doen laeten ende gedoogen den voirs. suppliant van deser onser iegewoirdiger gracien remissien ende pardoene ende van allen den inhouden van desen inder vuegen ende manieren voere verhaelt rustelyck vredelyck vol[m]melyc
ende eeuwelyck genyeten ende gebruycken Sonder hem daer inne te doene noch te laten geschieden nu noch in toecomen[de] tyden enich hinder letsel oft moyenisse aen lyve noch aen goeden ter contrarien Maer indyen zyn lyf oft ennige van zynen goeden daeromme gevangen becommert oft belet waeren Dat zy die setten ende stellen oft doen setten ende stellen tot geheelder ende volco[m]mend[er] delivrancie want ons alsoe gelieft Ende ten eynde dat dit vast ende gestadich blyve teeuwygen dagen Soe hebben wy onsen zegel hier aen doen hangen Behoudelyck in anderen dingen ons[en] rechte en[de] een[en] yegel[yck] ande[re]n dessyns Geg[even] in ons[en] stadt van bruessele inde maent van novembri int jaer ons hee[re]n duysent vyfhond[er]t en[de] achtendertich Van ons[en] keyserycke txixe Ende van ons[en] rycken van Castillien en[de] ande[re] txxiije Aldus stont gescreven op te plycke By den keyser in zyn[en] Rade Boudewyns noch stont gescreven opte zelve plycke Visa etc. Ghecollatio[n]neert Tegens Doriginale brieven by My De cock

NVT

Deel dit bericht