Metadata

Letter of grace of Aert vander Horst (August 1503)

General State Archives, Brabant Chamber of Accounts, 634, 42v°-43v° (scans 146-147)

Transcribed by Ann Trappers

Dutch

f.42v-f.43r
f.43v
[f42v°] Copie van Remissie van dootslage Philips byder gracien Goids Ertshertoge van Oestrijke Hertoge van Bourgondien Van Lotharingen van brabant van stier van karenten van crain van Limburg van Luxemburg ende van gelre Greve van vlaenderen van Hapspurg van Thirol van firette van kieburg van artois van bourgoingien Palatyn van henegouwe van hollant van Namen ende van sutphen mercgreve des heylichs Roemschen Rycs ende van Borgauw Lantgreve in Elsaten heere van vrieslant van opter windischenmarq van portenauw van salins ende van mechelen doen te wetene allen den ghenen die nu zijn ende namaels wesen sullen dat wy ontfangen hebben die oitmoedige supplicatie van Aerdt vander Horst sone Jans vander horst vleeschouwere woenende in onser stad van Bruessel inhoudende hoe dat des nu meer dan een jaer geleden es dat hy suppliant ende een geheeten Aert pauwels met wylen Janne de knibbere geheeten de potghietere in onser voirs. stad van Bruessel vergadert zynde onderlinge groote woerden ende geschillen gehadt hebbende terstont deen tegen dandere vechtende wordden in sulckerwys dat de voirs.
[f.43] suppliant ende aert pauwels zijn geselle uuyt hitten van bloede den voirs. wylen Janne de knibbere zeere quetsten van welcker quetsueren hy corts dair nae van levende live ter doot gecomen es dwelc hem suppliant met goeder herten leet es Ende hoewel hy suppliant daer +af aen partyen hebbe gesoent ende dit selve nae syn macht ¬daer af te vreden gestelt ende gecontenteert Soe en soude hy nochtans beduchtende ende ontsiende riguer van iusticien bynnen onser voirs. lande van brabant niet dorren comen Maer hem moeten buyten houden in vremde landen ende contreyen ende waere alsoe geschapen altyt lantloopich te blivene ende sijn leven te eynden in grooter armoeden ende miserien Tot sijnder grooter schaden ongenuchten ende verdriete Het en waere dat wy onse gracie ende genaet te hemwerts wouden keeren ende hem remissie ende quytscheldinge vanden voirs. feyte verleenen ende wederom tot sijnen goeden eeren fame ende name restitueren met oic onse oepene brieven in behoirlycker formen daer op doen expedieren daer om hy ons oitmoedelic heeft gebeden Waer om soe eest dat wy desen aengesien willende altyt gracie ende genade prefereren Riguer van Rechte den voirs. suppliant geneycht wesende tot sijnder voirs. beden hebben in gevalle als boven vergheven Quytgeschouden ende geremitteert Ende uuyt onser gerechter wetentheyt auctoriteyt ende zunderlinger gracien vergheven quytschelden ende remitteren mits desen onsen brieve tfeyt ende dootslach boven vercleert mitgaders allen peynen boeten ende brueken corporelle ende criminele dair inne hij ter causen van dien mit datter aencleven mach mesdaen misbruyct ende gevallen mach wesen tegen ons ende der iusticien Ende hebben hem als van desen gerestitueert ende wedergestelt restitueren ende wederstellen tot zijnder goeder famen name ende geruchte in tot onsen voirs. lande van brabant ende tot allen sijnen onverbuerden goeden soe verre hy ennige heeft gelyc hy wat voere dit toecompst vanden voirs. feyte ende dootslage Behoudelic dat hij suppliant niet en sal mogen comen bynnen onser voirs. stad van Bruessel noch der vryheyt der selver Imponerende hier op silencie ende een eewich geswych onsen procureur generael onsen amman van Bruessel ende voerts allen anderen onsen richteren ende officieren ons voirs. lants van brabant wie hy zyn satisfactie ende beteringe yerst ende voer al gedaen synde der partijen geinteresseerde soe verre dit nyet gedaen en zy ende dat alleene civilic behoudelic oic deser versien dat die voirs. suppliant sal gehouden syn tvoirs. feyt aen ons te beteren civilic alleene ter arbitragien
[f.43v°] taxacien ende moderacien van onsen lieven ende getruwen riddere ende cancellier den heere van Orbais ende van Maleve ende den anderen luden van onsen raide geordineert in onsen voirs. lande van brabant die welcke wy dair toe gecommitteert hebben ende committeren by desen onsen voirs. brieve ontbieden dair om ende bevelen den selven onsen cancellier ende luden vanden raide dat geroepen voere hen die ghene die daer om selen behoeren geroepen te sune zy procederen wel ende getruwelic totten interinemente ende verificatien van desen en de totter taxacien ende moderacien vander voirs. civylder beternissen nae dit gelegentheyt vande voirs. feyte ende die qualiteyt van synen persoene ende goeden ende dat gedaen ende die selve civile beternisse betaelt den ghenen van onsen Rentmeester dien dat behoeren sal ende de welcke sal schuldich zyn dair af behoef ontfanck te maken tot onsen profyte zy ende voerts alle andere onse richteren ende officieren vanden smalen heeren ende insgelycs die richteren ende officieren vanden smalen heeren van desen onsen voirs. lande van Brabant die dat aengaen sal mogen den voirs. suppliant van deser voirs. gracien quytschelden ende remissien doen ende laten peyselic ende vredelic useren ende gebruycken sonder hem te doene noch te laten geschieden in live oft goeden ennigen hynder stoot oft letste ter contrarien Mair by also hy oft die voirs. sune goeden ter saken van desen gecommert gearresteert oft alreede beslagen waeren die terstont daer af ontslaen ende doen ontslaen Ende te dien eynde dat dit vaste ende gestentich zy ende blive tot eewigen dagen hebben wy onsen segel hier aen doen hangen behoudelic ons in anderen dingen onsen rechte ende eeren eenen yegenlycken des zyns Gegeven in onser stad van Dole inde maent van Oeghste int Jaer ons Heeren duysent vyfhondert ende drie Aldus ondergescreven ende geteykent opte plycke By mynen heere den Ertshertoge Hu. de Strathen Gecollacioneert ende bevonden concorderende metten originale By my Stratis

N/A

Share this post