Metadata

Letter of grace of Janne Smeet (march 1530)

General State Archives, Brabant Chamber of Accounts, 638, f. 280v°-282

Transcribed by Roger Vermeulen

Dutch

280v
281r-281v
282r
[f.280v] pardon met interinemente en[de] civile beteri[n]ghe Kaerle z etc. doen te weten[e] dat wij ontfangen hebben die oetmoedighe supplicatie van janne oft hanneken smeets gehoudt oudt omtr[ent] twintich jaeren woenen[de] onder de banck van bouwele bij herentals inhoudende hoe dat hij suppl[iant] omtr[ent] vastelavont ind[en] jae[re] xvc xxix met marcken ende hubrechte me[n]nis ende janne scapman oijck jonge huismans kinderen hem heeft gevonden bij tclooste[re] vand[en] throone bij herentals voirs[creven]
[f.281r] ende aldaer vindende drije ruijters knechten zoe hebben de selve ruijters knechten ende met hen de voirs[creven] suppl[iant] ende die ande[ren] boven genoempde persoenen nijet tegenstaen[de] dat die vand[en] voirsc[reven] clooste[re] henlieden teten en[de] te drincken gegeven hadden noch meer willen hebben ende int voirs[creven] clooste[ren] willen zijn ende zijn naemaels omtr[ent] den avonde duer oft over die grechten int selve clooste[ren] gecomen tegen huerlieden danck ende daer soe huijs daer zij aenquaemen daer riepen se datmen hen een keersse geven soude dwelck alzoe gedaen wordde doen zijn zy metter keerssen gegaen al berrende voir tbrouhuys ende daer wilden zij inne zijn doen die vanden clooster hen nijet inne laten en wouden zoe hebben zij die venster opgestooten ende zijn huer tweester daer duere geclom[m]en ende hebben dande[r] duer die duere inne gelaten van daer zijn zij voer de brouwers $enne gecomen daer detene inne stont en[de] hebben t opgebrocken en[de] hebben gegeten en[de] gedroncken al dat zij daer vonden en[de] kernnchen van broode die daer overschooten hebben zy met hen gedragen ende oick den wasscher daer men dbroot mede net ende hebben daer hueren wimpel aff gemaict en[de] zoe isser noch een oft twee geloopen opden solder ende daer vonden zij drie oft vier catten ende meynen dat zij deen gequetst hebben en[de] alzoe zijn zij vuijten brouwhuijse gegaen ende daer stont een cleijn pycxken dat hebben zy met hen gedragen en[de] twee oft drije keerssen al berrende van daer zijn se gegaen en[de] hebben quade dreygelijcke ende vuijle woerden gesproken en[de] gezwooren de cracht en[de] macht goids doen hebben se noch een groot hout int water geworpen en[de] zeijden dat zy daermede int brouwenhuijs gaen wouden maer en consten daermede nijet innecomen zoe zynse metter berrender keerssen wederom uuijten clooste[r] gegaen ende zijn tusschen beijde de poorten duer gecropen en[de] draegen met hen noch twee stocken vuijter poorten midts welcken feijte excessen en[de] abuijsen bij hem suppl[iant] alzoe metten voirs[creven] ande[re]n p[er]soonen gecom[m]itteert de selve suppl[iant] die anderssins altijt van goeder conversacien naeme en[de] faeme is geweest hem nijet zekerlijck onder ons en[de] bynnen onsen lande van brab[ant] en derre houden beducht ende rigeur van iusticien ende dat hy
[f.281v] daerom[m]e by onsen warantmeeste[r] van brabant oft e[e]nige andere onse oft der smaelre heeren officieren aengetast en[de] geapprehendeert soude moegen wordden ten wae[re] dat hem onse gracie hier op wordde geextendeert ende verleent ons daerom[m]e oetmoedel[ic] biddende Soe eest dat wij die saken voirs[creven] overgemerct den voirs[creven] Janne Smets suppl[ian]t geneijcht wesende tot zijnder beden en[de] supplicatien ende willende hem in dit stuck prefereren gracie ende genade voir rigeur van rechte besunder[lic] ter erren vand[en] bitteren lyden onss liefs hee[re]n jhesus christi dwelck hij op ten goeden vrydach voir alle menschen geleden heeft hebben inden gevalle als boven quitgescouwen ende vergeven schelden quijte ende vergheven vuijt onser zunderlinger gr[aci]en by desen de feijten excessen ende mesusen boven verclaert midtsgaders oick alle peynen ende amenden corporelle ende criminele daer inne hij hem overmidts ende vuijt saken voirscreven tegen ons onse hoocheyt en[de] iusticie ennichssins misdragen mach hebben en[de] gevallen mach wesen ende vuijt onser voirs[creven] * weder roepen en[de] doen te nyeuwe alle procedueren op oft tegen hem ter causen voirs[creven] gedaen indijen datter ennige geschiet zijn ende hebben hem dien aengaen[de] gerestitueert ende gestelt restitu[er]en en[de] stellen bij desen tot zijnder goeden naeme en[de] faeme in onsen voirs[creven] lande van brab[ant] en[de] tot zynen goeden nijet verbuert zijn[de] indijen hij ennige heeft imponeren[de] hierop een eeuwich swijgen en[de] silencie onsen procureur generael onsen voirs[creven] warantmeeste[r] en[de] allen ande[re]n onsen en[de] der smaelre heeren rechte[ren] iusticien en[de] officie[re]n onss voirs[creven] lants van brabant satisfactie nochtans ierst en[de] voir al gedaen der partie geinteresseerde zoe verre daer e[n]nige toe staet ende die noch nijet gedaen en zij civilijck alleenlijck Behoudel[yck] dat de voirn[oemden] suppl[iant] de voirn[oemde] mesusen excessen ende fourfeijten tegen ons beteren sal civilijck naer gelegentheijt vand[en] mesdaet en[de] faculteyt van zijnen goeden Ende oick opleggen ende betaelen die redelijcke costen van iusticien hiero[m]me gedaen en[de] te doene alles ter taxacien en[de] arbitraigen van ons[en] lieven en[de] getruwen den cancell[ie]r en[de] luyden van onsen raede geord[onneer]t in onsen lande van brabant die wij daer toe com[m]itte[re]n by des[en] ontbieden daerom[m]e en[de] bevelen den selven onsen cancellier

* gracien
** Sy[nde] h[ier]af v[er]antw[oor]dt byden voirs[creven] ontfanger vanden exployten

[f.282r]
en[de] luyden van onsen raede in brabant dat voir hen geroepen
die ghene die daervan behoiren geroepen te zijne zij procede[re]n
en[de] doen procede[re]n wel en[de] getrouwel[ijck] totter verifficatie en[de]
interinemente van desen Ende dat gedaen ende de voirs[creven]
amende civile en[de] costen van iusticien getaxeert gearbitreert
en[de] bij den voirs[creven] suppl[ian]t betaelt zijnde in handen vand[en] genen
van onsen ontfangers dien dat behoiren sal die welcke
gehouden wordt daer aff reken[inge] en[de] bewijs tonsen behoeve
te doene zij onse voirs[creven] procureur generael onse voirs[creven]
warantmeeste[r] ende alle ande[ren] onse en[de] onser vasallen oft der
smaelre hee[re]n richte[re]n iusticieren en[de] officieren onss[en] voirs[creven]
lants van brabant ende elcken van hen zoe hem dat toebehoirt
en[de] aengaen mach den voirs[creven] suppl[iant] van dese onse tegewoirdige
gracie quijtscheldinge en[de] verghiffenisse inder manie[re]n voirs[creven]
peysel[ijck] en[de] vredelijck doen en[de] laeten gebruijcken sonder hem
te doene noch te laeten geschieden in lijve noch in goede
ennich hinder stoot oft letsel ter contrarien want ons alzoe
gelieft Ende des toerconden hebben wij onsen zegel hier aen
doen hangen Gegeven in ons[er] stadt van bruessele opten
goeden vrydach int jaer onss[es] hee[re]n duijsent vijffhondert en[de]
dertich Ende van onsen keijserijcke tweeste ende vande
rijcken van castillien ende ande[re]n vijfthienste aldus stont
op de plijcke gescreven bijden keijser in zijn[en] raede en[de]
geteeckent Boudewijns
ghecollacioneert tegens doriginale
brieven en[de] bevonden co[n]corderen[de] by my
de cock

N/A

Share this post