Metadata

Letter of grace of Aerts Mersueten (july 1523)

General State Archives, Brabant Chamber of Accounts, 637, f.96-98 (scans 100-102)

Transcribed by Els Lenaerts

Dutch

96r-96v
97r-97v
98r
[f.96r] Remissie vo[er] Aerde mersueten Kaerle etc. doen te wetene een yeghelycken tegenwoirdich synde ende toecomende dat wy ontfanghen hebben die oitmoedighe supplicatie van Aerden mersueten Inhouden[de] hoe dat hy woonende is tot opvelpe by syn[en] vadere ende moeder wesende zeere oude luyden en[de] de welcke overmits dien dat zy hen niet behulpen en cunnen hy suppl[iant] de selve met zyn[en] sueren arbeyde onderhoudende ende alimenteren[de] is nu eest soe dat in septe[m]bri
[f.96v] lestleden diverse gesellen van bevekom tot omtrent xiiii toe in getale zyn gecomen bynnen den voers. dorpe van opvelpe ter plaetsen daermen de feeste vanden danse houdende was met stocken hallebarden pycken messen ende anderen gewee[ren] en[de] mit opsetten wille alzoomen dat int gemeyne seyde om de gesellen van opvelpe daer aff de suppl[iant] een was die daer in huere feeste wae[re]n doot te slaen[e] ende te evelen van hueren liven tselve oic feytelyck en[de] met experien[cie] bethoone[n]de dat sy daer om daer comen waren want in wederkeeren zoo hebben sy diverse arme ambachtsluyd[en] ende pachters van opvelpe voirs. hen te gemoete comen[de] geslagen ende gesmeten ende een Ionxken staende besyd[en] der selver plaetsen sonder stoc oft geweer by hem hebbende doot geslagen ende hebben de voers. gesellen van bevekom comende opte plaetse aldaer de feeste was gegonst te slane ende te smytene met hueren voers. pycken ende alle hallebard[en] opte gesellen van opvelpe voirs. die maer en wa[ren] omtrent sevene in getale doende daer groote fortse ende violence in sulcker vuegen dat de voers. gesellen van opvelpe hen hebben ter defensien gestelt zoo sy best hebben gecunnen ende de voers. suppl[iant] hebben[de] een pycke in syn hant meynende hem daer mede te bescuddene want hy en[de] syn gesellen overlast waren van hueren vyanden en[de] oick
[f.97r] wel by drancke zyn[de] heeft dairmede geraect een[en] vand[e] voers. xiiii[en] geheeten willem heckens aen zyn[en] keele van welcker quetsueren hy corts daer nae gestorven is dwelck den suppl[iant] uuyt gront zyns herten leet is Ende hoewel tvoers. feyt onnoselyck by co[m]me is dat oick hy suppl[iant] den aflivighen gesoent heeft aen zyn[en] vrienden ende magen des nochtans niet tegenstaende beduchtende rigeur van Justicien hem heeft ysindert geabsenteert vuyt desen onsen lande van brabant en[de] en soude aldair niet dorren wederkeeren ten wae[re] dat hem yerststwerf hier op onse gr[ati]e ende genade verleendt worde alzoo hy suppl[iant] seeght ons dairom oitmoedelyc biddende Waer om soe eest dat wy desen aengesien c[om]passie ende medelyden hebbende mitten voers. suppl[iant] ende willende in desen gr[ati]e ende genade prefer[eren] voere rigeure van justicien hebben inden gevalle als boven vergeven geremitteert ende quytgeschouden vergeven remitteren ende schelden quite vuyt sonderlinger gratien mits desen onsen brieve tfeyt dootslach ende mesual boven geruert eensamel[yc] met alle pene amendende boete ende bruecke Corporelle ende Criminele daer inne hy overmits tgene des voers. is ende daer aen cleven mach tegen ons ende der justicien ennichsins mach hebben misdaen en[de] hebben hem dijen aengaende gerestitueert en[de] gestelt restitueren en[de] stellen by desen onsen brieve tot syn[en] goeden name ende fame alom[m]e binnen onsen voers. lande van brabant ende and[er]en onsen landen ende heylicheyden en[de] tot zyn[en] goeden nyet ge[con]fisqueert zynde gel[yc] en[de] in alder manieren als hy was voe[r] de toecompst vanden voers. dootslaghe imponeren[de] hier op een euwich gew gezwijgh onsen procur[eur] g[e]n[er]al onsen meye[r] van thienen meye[r] van velpe
[f.97v] ende allen anderen onsen richte[re]n justicien dien[eren] ende ondersaten ons voirs. lants van brabant ende anderen onsen land[en] ende heerlycheyd[en] Satisfactie nochtans yerst geda$ zynde der geinteresseerde partie zoe verre die met ged$ en sy ende e[n]nige daer toe d$ene Civil[yc] alleenly[yc] Gehouden dat de voers. suppl[iant] ter causen vander voers. mesdaet ons schuldich sal zyn te betaelene sekere amende Civile $ gelegentheyt vanden voers. mesdaet ende faculteyt van zyn[en] goeden ende dat hy oick gehouden wert te refunderen die redelycke costen van justicie hier om gedaen ende te doen[e] ter taxatien van onse seere lyeven ende getrouwen den Cancel# ende anderen luden vanden rade geordineert in onse voers. lande van brabant die wy daer toe co[m]mitteren midts deser Ontbieden daer om ende bevelen den selven onsen cancel[ier] En[de] raidsluyden dat geroepen die gene die dair om sullen behoiren geroepen te zyne zy procederen wel ende duechduelick totten interinemente ende verificatie desen ende totter taxatien vanden voers. amende Civile ende costen van rechte dwelck gedaen ende de voers. amende $ ende costen van rechte betaelt zyn[de] in handen vanden geen[en] dien dat behoiren sal zy onsen drossaet van brabant provoest des marissaulx meyere van lueven Amman van bruessele Schouth van antwerpen en[de] vand[en] bossche meyere van thienen en[de] van velpe en[de] voirts allen andere onsen ende der smaelre heeren richteren iusticieren officie[ren] dieneren ende ondersaten des voers. ons lants van brabant ende anderen ons heerlicheyden huere stedehouderen ende elck van hen besundere zoo hem dat toebehoirt oft aengaen : m$$ den voers. suppl[iant] van des ons tegenwoirdiger gr[ati]en remissien ende quijtscheldinghen ende van allen den inhouden van desen inder vueghen ende manieren boven verhaelt tot eewighen dagen peysel[yc] vredel[yc] ende volcomel[yc] doen ende la
[fol.98r] genieten ende gebruycken sonder hem te doen[e] oft te laten geschieden nu oft in toecomenden tyden ennich hinder stoot oft belet aen synen persoen oft goeden ter [con]trarie in ennige manieren maer in dien zyn[en] persoon oft ennige van zyn[en] onverbuerden goeden hier om gevangen gearresteert oft becom[m]ert wa[re]n zy ende elck van hen die ter stont ende sonder vertreck ontslaen setten en[de] stellen oft doen ontslaen setten en[de] stellen tot geheelder en[de] volcome[n]der deliveran[cie]want ons alzoo gelieft Ende te dien eynde dat dit vast en[de] gestentich sy ende blyve tot euwigen daghen Soe hebben wy onsen segel hier aen doen hanghen behoudel[yc] in anderen zaken ons rechte ende een[en] yegel[yc] dessins gegeven in onse stadt van brussele inde maent van julio int jaer ons heeren duysent vyfhondert drientwintich ende van onsen rycken te wetene van den roomschen tvyfste ende vanden spaenschen $$ dachste $$ Aldus ondergeschreven byden in Keyser in zyn[en] rade Ende geteeckent Mayeurs Ende noch visa

N/A

Share this post