Metadata

Gratiebrief van Jan de Passano (maart 1502)

Algemeen Rijksarchief, Rekenkamer van Brabant, 634, f.57v-58v (scan 161-162)

Getranscribeerd door Anne-Marie van Basselaere

Nederlands

57v
58r
58v
[57v] Abolicie voe[r] Janne de passano ende zyn[e] dienere Philips bider gr[aci]en godts Eertsh[er]toghe van oistr[ijke] hertoge van bourg[oign]en van Loth[a]r[ingen] van Brabant van stier van karen[tien] van Crain van limb[urg] van luxemb[urg] ende van gelre Greve van Vlaenderen van habspurg van thirol van firette van kieburg van Artois van bourgoignen Palatyn van henegouwe van hollant van zeelant van Namen ende van zuytphen Mercgreve des heylichs Roemschen Rycs ende van borgauw Lantgrave in elsaten hee[r ] van Vrieslant van oxter Windeschemq van portenauw van Salins ende van mechelen Allen den ghenen die dese onse l[et]ren selen sien Saluyt Alsoe ons van wegen jans de passano coopman vand[er] natien van genues Resideren[de] tegewoirdelic in onser stad van brugge te kennen gegeven es geweest hoe dat inden jaere vyfthienhondert lestleden een geheeten jan ofte ten versuecke vanden voirs. supp[lian]t en[de] van loys de ligno dienere desselfs hadde betalingen gedaen een[en] geheeten jan adriaenss vander so[m]men van vierentwintich pond[en] gro[oten] onser mu[n]ten van Vlaende[re]n die de selve suppl[ian]t hem schuldich was ter sacken van seke[re] comenscapen van meeden Ende dat zekeren tyt daer nae geleden een geheeten gielles Van Roye execute[eur] te kennen gaf onsen procu[reur] g[ener]ael in brab[ant] dat die voirs. betalinge vanden voirs. xxv ponden gro[ten] hadde gedaen geweest in en[de] met lichten gelde co[n]trarie onser ordinan[cie] op stuck vander mu[n]ten gemaect By middele vanden welcken onse procur[eur] hadde den voirs. supp[lian]t te rechte betrocken voe[r] onse lieve en[de] getrauwe die cancell[ie]r en[de] andere lude van onsen Raide in brabant en[de] aldaer tegen den selven supp[lian]t geco[n]cludeert soe hem dat goetdochte en[de] werd aldaer tusschen partyen soe verre geprocedeert nae dien dat van wegen des voirs. supp[lian]t te kennen gegeuen hadde geweest als dat hy nyet en wiste vander voirs. betalingen inder manieren die onse voirs. procu[reu]r die proponeerde e[n]nichssins gedaen te syne en[de] oft die geschiet waere inder manie[re]n voirs. dat zoude gedaen zyn sonder syn[e] wete danck en[de] wille Contenderen[de] om die en[de] ander reden[en] en[de] middelen ten eynde van absolutien Naden welcken die voors. p[ar]tyen

[f.58r] geord[o]n[ee]rt waeren geweest by onsen voirs. Cancell[ie]r ende Raede co[n]trarie en[de] in Enquesten Om welcken appointemen[ten] te voldoene onse voirs. procur[eur] hadde doen hoiren den voirs. giell[is] van Roye denu[n]ciate[ur] en[de] janne adriaenss. die welcke de voirs. suppl[iant] om te bewyssen[e] zyne o[n]noeselheyt en[de] ignoran[cie] in desen hadde doen wederleggen Ende hoewel die selve suppl[iant] en[de] zyn voirs. dienere nyet en meynden hier inne tegen ons yet mesdaen oft gebruyct te hebben[e] desen nyet tegenstaen[de] soe beducht hem nochtans de voirs. suppl[iant] datmen hem opte depositie vand[en] voirs. getuygen oft anderssins soude willen straffen en[de] punie[re]n als infracteur van onser voirs. ordinan[cien] en[de] daer toe inde penen daer inne begrepen dwelc op dat soe gebuerde comen soude tot grooter schanden scaden en[de] ongenuchten vanden selven suppl[iant] het en wae[re]
dat wy hem hier op onse gr[ati]e verleen[en] wilden soe hy seght daerom[m]e gemerct de reden[en] voerscr. hy ons oitmoedelic heeft gebeden. Doen te weten dat wy die saken voirscr. overgemerct en[de] gehadt davys van onsen stadhoudere g[e]n[er]rael den Greve van Nassouw en[de] oic vanden luden van ons[en] grooten raede Geneycht wesende ter oitmoediger beden vanden voirs. suppl[iant] willen[de] den selven in dit stuck gr[aci]e en[de] genade prefereren voe[r] Rigeur Van Rechte hebben in gevalle als boven. Af en[de] te nyente doende tvoirs. proces mit des dair aen cleven mach quytgeschonden geremitteert vergheven en[de] geabolieert Ende uuyt onser rechter wetentheyt volcomender macht en[de] sunderlinger gr[aci]en Scelden quyte remiteren vergeven en[de] abolieren by desen onsen jegewoordegen brieve allet ghene daer inne de voirs. supp[lian]t en[de] loys zyn dienere biden voirs. processe belast en[de] geaccuseert hebben geweest oft souden moigen wordden Mitgaders alle peynen en[de] boete criminele en[de] civile daer hy oft de selve loys uuyt saken van dien mit des daer aen cleeft tegen ons en[de] justicie mesdaen oft mesbruyct mogen hebben den selven suppl[iant] en[de] zyn[e] dienere stellen[de] en[de] restitueren tot haerer

[f.58v] goeder famen en[de] namen en[de] tot allen hueren goeden nyet verbuert noch geco[n]fisqueert wesen[de] in dien zy enige hebben in alle der formen en[de] normen als zy waeren aleer en[de] voerden beghinsel vanden voirs. processe Impone[re]nde onsen voirs. procur[eur] in desen scilen[cie] ende eewich geswych Ontbieden daer omme en[de] bevelen onsen drossete van brab[ant] meyer van Loeven Amman van bruessel Schoutheten van antw[er]pen en[de] vanden bossche en[de] allen anderen onsen en[de] der smaelre he[r]en dieneren officieren justicieren en[de] ond[er]saten ons voirs. lants van brab[ant] dien dat enichssins aengaen mach Dat zy en[de] een yegelic van hen den voirs. suppl[ian]t en[de] loys zyn[de] dienere van des[selve] ons[er] gr[aci]en quytsceldinghen Remissie en[de] abolicie en[de] van al den inhouden van dien inder manieren als voirs. es rastel[ic] en[de] vredelic doen en[de] laten genyeten useren en[de] gebruycken Sonder hen te doen[e] oft te laten geschieden e[n]nigen hynder stoet oft belet ter co[n]trarien het zy aen lyve oft goeden in E[n]niger manie[ren]. Want onser beliefte sulcke es En[de] des torconden hebben wy ons[en] segel hier aen doen hangen Gegeven in onser stad van Bruessel den xxixen dach van meerte int jaer ons heer duysent vyfhondert en[de] twee voe[r] Paesschen Aldus ond[er]gescr[even] opt plycke By myn[en] heere den Ertshertoge. Ende geteykent Crokaert Die Collatie van desen copien es gedaen en[de] bevon[d]en concorde[re]nde metten originale bezegelden brieve[n] Bij mij N Strat $$$

NVT

Deel dit bericht