Métadonnées

Lettre de grâce de Janneke Sbollens (février 1519)

Archives générales du Royaume, Conseil de Brabant, 636, f.312- f.314r° (scans 391-393)

Transcrit par Els Lenaerts

Néerlandais

f.312r
f.312v-f.313r
f.313v
[f.312r°] Remissie van sekeren mesuse by Jenneken sbollens gecommitteert Kaerle etc. doen cont allen luden nu ende namaels wesende dat wy ontfangen hebben die oitmoedige supplicatie van janneken sbollens huysvrauwe van janne ysewys inhoudende hoe dat in Augusto lestleden de voirs. suppliante getrouvt heeft ende tot hueren man genomen den voirs. jan zonder
[f.312v°] hem te kennen te geven dat zy daertevoiren een kint ontfangen ende gecregen hadde by eenen jongen coopman Ende drie maenden of daeromtrent naeden voirs. huwelick heeft de selve suppliante die noch nyet voldregen en hadde noch oyt tot eenigen aerbeyt van vrauwen geweest haer gevoirdert te wasschen ende schueren Ende naer dat zy alsoe gewasschen ende geschuert hadde drouch een mande met cleeren op huere zyde zoe dat met diere zy huer zoe zeere vermoeyde dat zy op eenen nacht zieck geworden es ende creech groite pyne nyet wetende wat haer was Ende de pyne wat vergaen wesende viel zy in slape Ende corts daernae creech groite camerganck ende ginck tweemalen up een heymelicheyt die gemeyne was met hueren gebueren Ende de leste reyse crygende groiter pyne dranck soe styf dat huer die ader brack ende met dien ontschoot haer het kint ende viel inde heymelicheyt seggende tot hueren voirs. man de welcke boven quam daer hy de suppliante vant Man my es daer wat ontgaen sonder dat zy tkint al willens inde selve heymelicheyt heeft laten vallen oft geworpen angesien dat zy kints doucken ende andere gereetschap daertoe dienende gemaect hadde . Ende tkint alsoe daer wesende wert crytende soe dat de gebueren dat gecryt hoirende deden eenen metser halen die de pype vander heymelicheyt opbrack ende met kerssen ende licht wert gesien ende gevisscht Ende hoewel dat dit aldus geschiet es ende [f.313] dat de voirs. suppliante daeraff groot berauw gehadt ende noch heeft ende meynde noch tyts genouch te spreken met eene vroevrouwe om haer te helpen angesien dat zy noch zekeren tyt te gaen hadde Nyetmin de selve suppliante te bedde ende in kinder bedde liggende heeft onse scoutet onser stadt van Antwerpen gesonden zekere dienaers int huys daer zy gelach omme haer te bewaren ende naeden kinderbedde jegens haer te procederen Aldaer zy nochtans met subtylhede is uuytgerocht ende haer gesalveert heeft opt gewyde of vrye plaetsen Midts den welcken beducht die suppliant datmen tegens haer noch zoude willen criminelick procederen . Dwelcke haer haeren man ende anderen vrienden commen ende keeren zoude tot groiter scande oneere scade ende ongenouchte Ten zy dat onse genade ende gracie haer hier op verleent worde Omme de welcke angesien tgunt des voirs. is ende oick dat tvoirs. kint nu oude is twaelf weken of daeromtrent sonder zydert dier tyt enich letsel of gebreck gehadt te hebben zoe zy seyt ende omme welcke gracie zy ons oetmoedelick gebeden heeft Soe eest dat wy de saken voirscreven overgemerct willende der voirs. supliante in desen gracie ende genade prefereren voir riguer van justicie . Der selver supliante genegen wesende tot huerder beden ende begeerten By deliberatie van onse zeere lieve ende beminde vrouwe ende moeye die Ertshertoginne van Oistryck hertoginne ende gravinne van bourgoingne douagiere van savoyen regente etc. ende vanden hoofde ende luden van onsen privaten rade neffens haer wesende ende oick in faveur van zekere goede ende notable mannen die haer daervan hebben erustelick versocht
[f.313v°] ende gebeden. hebben inden gevalle als boven quytgescholden vergeven ende geremitteert schelden quyte vergeven ende remitteren uuyt onser zunderlinger gracien by desen onsen brieve het mesuz delict ende infractie van gevanckenisse boven verclaert mitgaders al tgene dat zy ter causen van dien met des daeraen cleeft tegens ons ende justicien mesdaen ende verbuert mach hebben Ende hebben huer daeraf wedergestelt ende gerestitueert wederstellen ende restitueren tot huere goede fame ende name tot onsen lande ende hertochdom van brabant ende anderen onsen landen ende heerlicheden ende tot hueren goeden onverbuert zynde indien zy eenige heeft gelyck zy was voerde toecompste vanden stucken ende mesvalle voirscreven imponerende hierop onsen procureur generael ende allen anderen onsen justicieren ende officieren onss voirs. lants van brabant een eeuwich geswych ende silencie Behoudelick nochtans dat de voirs. suppliante gehouden sal zyn op te leggen ende betalen die redelicken costen van justicie daeromme gedaen ende naegevolcht Ter taxatien ende arbitragien van onsen lieven ende getrouwen die Cancellier ende luden van onsen rade geordineert in brabant die wy daertoe committeren Ontbieden daeromme ende bevelen den selven onsen Cancellier ende luden van onsen voirs. Rade dat voir henlieden geroupen de gene die daertoe behoiren geroupen te zyne zy procederen wel ende duechdelick ter verificatie ende interinemente van desen ende tot taxatien vanden voirs. costen Ende dat gedaen zy onse [f.314] voirs. scoutet van Antwerpen ende marcgreve ons lants van ryen Ende alle andere onse ende der smaelre heeren richteren justicieren ende officieren onss voirs. lants van brabant dien dit aengaen sal mogen huere stedehouderen ende een yegelick van hen soe hem toebehoiren sal doen laten ende gedoigen de voirs. supliante van deser onser gracien quytscheldinge remissie ende pardoene inder manieren boven verclaert rustlick vredelick ende eeuwelick genyeten ende gebruycken sonder haer te doene noch te laten geschyene In lyve noch In In goede eenich hinder letsel of moeyenisse ter contrarien Maer indien haer lyf oft enige van hueren onverbuerden goeden waren daeromme gevangen becommert of gearresteert dat zy die stellen of doen stellen terstont ende sonder vertreck tot volcommen delivrantie want ons alsoe belieft Ende ten eynde dat dit vast ende gestadich zy tot eeuwigen dagen soe hebben wy onsen zegel hieraen doen hangen Behoudelick onsen rechten in anderen dingen ende anderen huer recht in allen Gegeven in onser stede van Antwerpen inde maent van februario int jaer ons heeren duysent vyfhondert ende negenthien Ende van onss rycken Te weten vanden roemschen dierste Ende van castille etc. Tvierde Aldus stondt Gescreven onder opte plycke Byden Coninck in zynen Rade Ende geteekent h de hane Ende noch visa Gecollationeert ende bevonden concorderende metten originale By my Stratis

N / A

Partager cette publication