Métadonnées

Lettre de grâce de Jan Slave (juillet 1522)

Archives générales du Royaume, Conseil de Brabant, 637, p.20-22v

Transcrit par Gert Gielis

Néerlandais

20r-20v
21r-21v
22r-22v
[f.20r] Kaerle etc. doen te weten[e] allen lieden iegenwoirdighe En[de] toecomende dat wy ontfaen hebben die oitmoidige supplica[tie] van Janne Slave ticheldecke[re] oudt o[m]trent xxii jae[re]n ingeseten poirte[re] ende tegewoirdelyc gevangen by onsen amman in ons[er] stad van bruess[el] inhouden[de] hoe dat den winter lestled[en] is groot geweest en[de] zeer lange geduert heeft gehadt dat hy suppl[iant] nyet oft nyet vele en heeft con[n]en gewinnen en[de] binnen den selven winte[re] tot noch toe is geweest grooten dieren tyt midts welcker aermoede en[de] gebreke om hem en[de] zyn[en] huysvr[ouwe] den cost te gecrygen[e] en[de] anderssins by ingeven[e] en[de] temptatien vand[er] vraue is gebuert dat hy suppliant des saterdaighs voer sint iansmisse lestleden omtrent drie uren naeder noenen is geweest in onse hof binnen ons[er] voers. stad van bruess[el] en[de] com[m]en[de] aende ierste doere staen[de] opden windel- graet aende beckerie welcke doere hy gesloten vande met twee nagelen van latysers heeft hy de selve nagelen met zynen werckhamer uuyt gebroeken en[de] ginc den wendelgraet oppe tot boven opten soldere vander cameren vander tapisserien ende vander came[re]n van onsen juwelen dwelc boven al een[en] soldere is en[de] beu-vinden[de] dat den selven soldere boven de voers. came[re] vander tapisserien nyet al en was geberdert heeft met een[en] zeele hem tusschen die ribben afgelaten inde voers. came[re] vander tapisserien aldaer hy nyet met allen en heeft genomen maer bevinden[de] die duere van bynnen gesloten met een[en] stecke heeft dien vuytgetrocken en[de] is uuyter came[re]n gegaen en[de] soe voerts den voers. windelgraet toetrecken[de] die voers. doere beneden aenden windelgraet die hy te voe[re]n af trecken[de] die voers. nagelen opgedaen hadde maer des ande[re]n daighs nae sint ianssmisse voers. midts der aermoed[en] en[de] grooter temptacien voers. is hy suppl[iant] wederom[m]e gecom[m]en omtrent ix oft x uren voe[re] der noenen int voers. hof onse hof en[de] is duer de voers. nederste [f.20v] doere die hy gevonden heeft toestaen[de] zoe hy die gelaten hadde maer nyet toegesloten wederom[m]e den voers. windelgraete opgegaen tot opten voers. soldere en[de] van desen solde[re] is voerts gegaen tot op een[en] andere windelgraet en[de] zoe voerts tot voe[re] die due[re] vander came[re]n vanden voers. juwelen aen welcke doere hy tslot achterweerts dede dat bleef sonder sluyten staende maer daer teynden * $$$ een[en] grendel van binnen vernagelt en[de] gesloten dat hy daer n[yet] doer en mochte maer heeft d$er duer die slo spleten gesien vele vanden voers. juweelen en[de] daer mede geneyght en[de] getempteert wesende als voe[re] is van daer gegaen wederom[m]e opden voers. solde[re] aldair hy boven die camere vanden juweelen heeft opengebroken mitten voers. zynen werchamere drie berdderen en[de] heeft hem alsoe tusschen die ribben laten tysen tot op die scapraye vanden iuweelen en[de] alsoe beneden inde came[re] comen[de] heeft gesneden van eenen haelsbande xvii of achthien gouden cloecxkens oft bellekens inde vie[re] gouden stucken mit zekeren gesteynte ende paternosterken[s] ende heeft alsdoen die duere van deser came[re]n daer af hy te voe[re]n van buyten tslot achterweerts gedaen hadde ontgrendelt en[de] is vuyter selver came[re]n voerts afgegaen met hem dragende die p[er]ceelen voers. daer af vercocht syn naemaels vier p[er]ceelen deen voe[re] xxiiii st. noch een ande[re] voe[re] xxviii stuvers noch een om xxii st. en[de] de leste p[ar]tie voere xxxii stuvers en[de] allet anderen is wederom[m]e in handen vanden bewaerde[re] vanden voers iuweelen en[de] is hy suppl[iant] hierom[m]e by ons[en] voers. amman aengetast en[de] criminelyc aengesproken geweest nietmin is warechtich dat hy suppl[iant] gevangen zynde als die voers. amman met zyn[en] lieuten[anten] ende ande[re] inde vroente by hy hem hem zyn gecomen hem interroge[re]nde vander voers. materien heeft hy suppl[iant] allet ghene *était
[f.21r] des voerseyt is in effecte terstont willichlycken sonder dreygem[ente] van tortue[re]n bekendt ende geleden gehadt die p[er]ceelen die hy vercocht hadde en[de] dandere gewesen waer die wairen tot zynen huyse ende dat meer is heeft vuyt grooter simpelheyden doen tertyt oyc verclaert dat omtre[n]t een half jaer geleden twee oft drie mansp[er]soen[en] geleydt wordden opte came[re] daer die voers. en[de] andere iuweelen waeren en[de] dat hy dit geselscap volghde en[de] sach also die baggen en[de] iuweelen daer liggen[de] dwelck nyet en is warachtich want hy te voe[re]n aleer dese feyten gebuerden die voers. iuweelen noydt en sach noch inde camere en was en[de] en can nyet gedencken noch geweten waerom[m]e dat hy dit alsoe bekent heeft dat n[yet] waer en is anders dan dat hem dunckt tselve gedaen te hebben[e] ten eynde dat die amman hem te badt soude geloeven dat hy die gerechtige waerheyt seyde vanden andere feyten die gebuert waeren en[de] hy bekende als voe[re] welcke voers. feyten en[de] misdaden den suppl[iant] zyn herttelycken leet ende hoe wel tselve is deerste reyse van zyn[en] leven[e] want hy noydt te voe[re]n yet genom[m]e[n] heeft gehadt maer zyn ambacht ernstelyc en[de] getrouwel[yc] heeft gedaen en[de] zyn broot gewonnen en[de] hier toe gecom[m]en is vuyter grooter temptatien en[de] gebreke als voe[re] en[de] oic mits zynder ionckeyt en[de] men dicwyle te meer stonden heeft geuseert dat men voere deerste diefverie gr[aci]e gedaen heeft en[de] nyet gheerne tlyf en heeft genomen besonde[re] van iongen p[er]soen[en] beneden hue[re] xxv iaeren zoe bedunct hem nochtans die voers. suppl[iant] dat die wethoud[ers] ons[er] voers. stadt van bruessele int voers. p[ro]ces sullen willen wysen duyterste nae rigeur van iusticien te meer want tselve in onsen hove en[de] aen onse iuwelen gedaen is en wordde hem hier op nyet versien by onser gr[acie]n en[de] genaden voe[re] dese ierste reyse alsoe hy seeght ons omme de selve seer oitmoedelyc biddende Soe eest dat wy de saken voerscr[even]

[f.21v] aengemerct en[de] gehadt hier op het advys van onsen am[m]an en[de] vanden borg[e]meesteren en[de] scepen[en] onser stadt van bruessel wy den selven janne slave suppl[iant] genegen wesende tot zynder beden en[de] supplicatien en[de] willen[de] hem in dit stuck gracie en[de] genade prefereren voir strancheyt van iusticien By deliberacie van onser zee[r] lieve vrouwe en[de] moye der Eertshertoghinnen van oistr. hertogi[n]ne en[de] gravi[n]ne van bourgoingnen douagiere van savoyen gouverna[n]te en[de] regen[tesse] van onsen lande van herweerts over Ten advise van onse zee[r] lieve en[de] getr[ouwe] den Eertsbisscop van Palerme hooft en[de] vanden luyden van ons[en] secreten rade neffens haer geoirdineert hebben inden gevalle als boven vergeven quytgeschonden en[de] geremitteert vergheven sc scelden quyt en[de] remitteren vuyt sonderling[en] gr[aci]en mits deser onser brieve die feyten en[de] mesusen boven verclaert mitgaders oyc alle peynen en[de] bruecken corp[or]ele criminelle en[de] civile inde welcke hy ter causen voerscr[even] mit datter aencleven mach tegen ons en[de] iusticie vervallen en[de] mesbruyct mach hebben en[de] hebben hem als te desen wedergestelt en[de] gerestitueert stellen weder en[de] restitueren tot zyne goede name fame en[de] geruchte in onsen lande ene hertoigdom[m]e van brab[ant] stede van bruessel en[de] allen ande[re]n onsen landen en[de] heerlicheyden ene tot zyn[en] onverbeurden goeden indyen hyre eenige heeft gelyc en[de] in alder manieren als hy was voe[re] tgeval en[de] geschiedenisse vanden feyten en[de] mesusen boven geruert en[de] vuyt onser meerder gr[aci]en hebben wy geabolieert af en[de] te nyeute gedaen aboleren doen af en[de] te nyeute by des[en] alle die p[ro]cedue[re]n die ter causen van des[en] gedaen moegen zyn by ons[en] a[m]man oft zyn[en] lieuten[anten] tegens den voers. suppl[iant] mitten diffaulten daer op gegaen en[de] naergevolght imponeren[de] hier op silen[cie] en[de] eeuwich zwygen onsen procur[eur] g[e]n[er]ael van brab[ant] en[de] allen anderen ons[en] rechteren iusticieren en[de] officieren wie zy syn satiffactie en[de] beternisse eerst en[de] voer al ons als geinteresseerde p[ar]tie gedaen indyen die nyet
[f.22r] gedaen en zy e[n]nige daer toe dient civilyc allenlyc Behoudelyc oic dat de voers. suppl[iant] gehouden sal wesen ter causen vander voers. mesdaet en mesu[sen] te doene eerlycke reparacie en[de] beternisse ons en[de] iusticie nade ordinan[cie] van onsen lieven en[de] getrouwen cancell[ie]r en[de] luyden van onsen rade in brab[ant] en[de] oyc te refonderen en[de] betalen die redel[ycen] costen van iusticien in dien datter e[n]nige gedaen zyn ter taxatien van ons[en] voers. cancell[ie]r en[de] rade die wy daer toe com[m]itteren by desen ontbieden daerom en[de] bevelen den selven onsen cancell[ie]r en[de] rade in brab[ant] dat voe[r] henlieden geroepen die ghene die daerom behoiren geroepen te zyne zy procederen wel en[de] dueghdel[yc] ter verifficatie en[de] interinem[ente] van des[en] ons[en] tegenwoirdigen brieve nae hue[re] forme en[de] inhouden en[de] ter taxatien vand[en] costen voerscr[even] en[de] dat gedaen en[de] de voers. costen getaxeert en[de] betaelt zynde zy onse drossaet van brab[ant] meyere van loeven amman van bruess[el] scoutheten van Antwerpen en[de] vanden bossche en[de] alle ande[re] onse en[de] onsen vassalen rechteren iusticieren officieren en[de] ondersaten tegenwoirdich en[de] toecomen[de] dien dat aengaen oft aenroeren sal moegen hue[re] stedehouderen en[de] eenyegelyc van hen besonde[re] soe hem toebehoiren sal doen laten en[de] gedoogen den voers. Janne slave suppliant van desen onsen iegewoirdiger gr[aci]en remissien en[de] p[er]doen[en] en[de] van allen inhouden van desen inder voegen en[de] manie[re]n voe[re]n verhaelt rustel[yc] vredel[yc] volcomel[yc] en[de] eeuwel[yc] genyeten en[de] gebruycken Sonder hem te doen of te laten geschieden nu noch in toecom[m]en[de] tyden e[n]nich hinder stoot letsel oft moeyenisse aen live noch aen goede ter co[n]trarien in e[n]niger manieren maer zyn[en] p[er]soen tegewoirdel[yc] gevangen als voers. is mitgaders oyc zyn[en] voerss onverbuerde goeden undyen die hier om gevangen gearresteert ofte becom[m]ert waeren zy die stellen en[de] setten oft doen setten en[de] stellen
[f.22v] ter stont en[de] sonder vertreck tot geheele en[de] volcomen delivran[cie] want ons alsoe gelieft en[de] ten eynde dat dit goet vast en[de] gestadich blive tot eeuwigen dagen soe hebben wy onsen zegel hier aen doen hangen behoudel[yc] in ande[re]n saken ons recht en[de] eenenyegelycken tzyne in allen gegeven in onser stadt van bruess[el] inde maent van julio int iaer onsheeren duysent vyfhondert en[de] tweentwintich En[de] van ons[en] rycken te weten[e] van$ roomsschen en[de] van hongrien etc. tvierde En[de] van spai[n]gi$$ etc. tzevenste Aldus stont gescr[even] boven opte plycke Byden keyser in zynen rade en[de] geteekent dubhout En[de] noch visa Gecoll[ati]onneert met en[de] tegen die originale ende besegelde brieven By my $ijsele

N / A

Partager cette publication