Métadonnées

Lettre de grâce de Jan de Vyt (janvier 1514)

Archives générales du Royaume, Conseil de Brabant, 635, f.342-343v (scans 340-342)

Transcrit par le groupe de travail Duffel Paleography

Néerlandais

342r
342v
343r-343v

[f.342] Kaerle etc. doen te weten[e] allen iegewoirdigen ende toecomen[de] dat wy ontfaen hebben die oitmoedige supplicatie van Jan de Vyt arm scamel hantwercker inhoudende hoe dat de voers. suppl[iant] nae dien hy met cornelis de vyt zynen zone ende onder dande[re] met wylen een[en] geheeten Janne me[n]nekens hadden sitten drincken ten huyse van pete[re]n van else bynnen den dorpe van duffele op sinte pauwels dach xxv in januario int jaer xvc ende seven[en] ende huer gelach dwelcke maer en gedroech elcken xviij mijten brab[ants] oft daer omtr[ent] ge[re]kent ende betaelt hebbende zy metten voers. wylen mennekens des avonts spade mitten doncke[re]n van daer goets moets naer huys gecomen zyn ende comen[de] omtr[ent] den valck aldaer zy van malcande[re]n sceyden moesten te weten[e] elc nae zyn woeni[n]ge is alsoe de voers. suppl[iant] ende zyn sone om[m]egeslagen ende hue[re]n wech inne gegaen ende int sceyden seyde de voers. Cornelis vyt des suppl[iant] sone totten voers. Janne mennekens goeden nacht heenkin nyet meynen[de] hem yet te messeggen[de] Mits dat hy alsoe int gemeyne van een[en] iegelyck alsoe onder tgeselscap sittende vuyt genoechten oft anderssins genoempt was zonder hem dies te stoeren[e] Daer op de voers. mennekens antwoirden[de] seyde heenkin heenkin wat heeft dat heenkin inne ende is alsoe al kyvende den voers. suppl[iant] ende zynen zone hue[re]n wech inne naegevolght Alsoe dat de voers. cornelis vyt weder om seyde wat hebdy ons te volgene gaet uwen wech inne ende laet ons ghaen
ende hebt uwer moeder lyef oft dier gelycke woerdden ende doen seyde de voers. mennekens doet ghy dat uwer met dien manie[re] makende om zynen stalenboge die hy by hem hadde te spannen[e] alsoe dat de voers. jan vyt suppl[iant] des voers. cornelis vader hoirende den voers. mennekens zijnen crijch op synen boge leggen ende beduchten[de] dat hij dien spannen soude dwelcke zy mits d[er] donckerheyt vanden avonde nyet wel gesien en consten quam terstont wedero[m]me den voers. me[n]nekens tegen geloopen om hem te contente[re]n ende tevreden te stellen[e] seggen[de] goede jan wy hebben oydt goede vrienden geweest Ic bidde u om goidswille laet ons noch goede gevrienden bliven ende heeft alsoe den selven mennekens met scoen[e] woerden luttel weder om geleydt tot in zynen wech om nae huys te ghaen[e] dwelcke siende de voers. cornelis de vyt dat de voers. suppl[ian]t

[f.342v] syn vader zoe verre achter bleef ende den voers. janne mennekens zoe verre volghde beduchtende oyc dat de selve zyn vader vanden voers. mennekens hadde moegen verlast ende overvallen wordden quam oic daer by geloopen om zynen voers. vader thuysweerts te doen co[m]men seggende vader laet hem gaen ende gaen wij nae huys alsoe dat de voers. jan mennekens hoiren[de] den voers. cornelys dat seggen seyde tot hem heer heer my kindt hee[re] ende is alsoe hemlieden wederom tegen gecomen ende met dien is de selve cornelis zynen vader die hem gheerne gehouden ende den twist beslicht hadde ontscoten ende ontworstelt ende beduchten[de] oft de voers. mennekens dae[re]n tusschen zynen boge gespannen hadde Ende dat alsoe hy ende zyn vader daer beyde hadden moegen bliven de selve cornelis heeft eenen opsteke[re] vuytgetrocke[n] want hy anders gheen geweer en hadde ende heeft den voers. mennekens [daer]mede seke[re] steken ende quetsue[re]n gegeven in zyn hoot ende omtrent zyn herte Alsoe dat hy terstont van leven[de] live ter doot geco[m]men is Ende al eest zoe dat voers. fayt ende dootslach den voers. suppl[iant] seere hertelycken leet zy ende dat hy sedert gesoent ende partie geheelyc ende al voldaen ende vervuecht heeft Nyetmin beduchten[de] strancheyt van iusticie hy heeft oyt zichtent geabsenteert uuyt onsen voers. lande van brabant aldaer hy nyet en soude dorren wederkee[re]n hanteren noch converseren Maer soude hem van dien moeten houden absent ende leven in grooter armoeden ende rethmicheden in dien hem onse gracie en[de] genade hier op nyet verleent en wordde alsoe hy seet Omme de welcke hy ons zee[re] oitmoedelic gebeden heeft Soe eest dat wij de saken voerscreven overgemerct den voers. Janne de vijt suppl[iant] genegen wesende tzynder voers.bede en[de] begheerte ende willende hem in dit stuck gracie ende genade prefereren ende voirde[re]n voer strangheyt van iusticie zonderlinge tot ons[er] ierster blyder incompst in desen

[fol.343r] onser stat van loeven[e] hebben inden gevallen als boven vergeven quytgesconden ende ge[re]mitteert vergheven schelden quyt en[de] remitte[re]n uuyt zonderlinge gracie by desen onsen brieve tfayt ende dootslach boven verclaert mitgaders alle peyne boete ende bruecke corporelle ende criminele inden welcken hy ter causen voerscr[even] met datter aencleeft tegen ons ende iusticien mesbruyct ende gevallen mach wesen hem als van desen wedero[m]me stellen[de] ende restitueren[de] tot zyne goede fame name ende geruchte in onsen voers. lande van brabant ende allen ande[re]n onsen landen en[de] heerlicheden Ende tot zynen onverbuerden goeden in dien hyre eenige heeft in alder manie[re]n als hy was voer de toecompste vanden fayte ende dootslage voers. Imponeren[de] hier op scilen[cie] ende euwich zwygen onsen procur[eur] g[e]n[er]ael van brabant ende allen ande[re]n onsen iusticie[re]n ende officie[re]n wye zy zyn Satisfactie ende beteringe eerst ende al voe[re]n gedaen der partye geinterresseert indienre eenige toe dient ende alnoch nyet gedaen en zy civillyc alleenlyc Behoudelyc en[de] mits dien dat de voers. suppl[iant] tvoirn. stuck tegens ons oyc civilyc beteren sal nae gelegentheyt vanden selven ende de faculteyt ende macht van zynen goede Ter taxatie en[de] arbiterscepe van onsen lieven ende getrouwen die cancell[ie]r en[de] luyden van onsen rade in brabant die wy daer toe co[m]mitte[re]n ontbieden [daer]om ende bevelen den selven van onsen rade in brabant dat gheroepen die ghene die[re] over behoe[re]n selen geroepen te zyne zy procede[re]n wel ende duechdelyc ter verificatie en[de] interinemen[te] van desen onsen iegewoirdigen brieve nae zyne forme ende inhouden Ende ter taxatie ende arbitragie vand[en] voers. civile boete Ende dat gedaen ende de selve civile beteringe getaxeert gegroot ende betaelt zynde in handen vanden ghenen van onsen ontfangers diet behoe[re]n sal die daer af gehouden werdt rekeni[nge] bewys ende reliqua te doene tot onsen profyte metten ande[re]n penn[ingen] van


[fol.343v]
synen ontfange zy onse meye[re] van loeven[e] drossaet van brabant ende allen anderen onsen ende der smaelre hee[re]n iustici[re]n officie[re]n ende dienaeren dient aengaen oft aenroeren mach hue[re] stedehoude[re]n ende eeynigelyck van hen bysonder soe hem toebehoe[re]n sal doen laten ende gedoegen den voers. jan de vyt suppl[iant] van deser onser iegewoirdiger gratie quytsceldinge pardoene ende remissie en[de] van alden inhouden van desen inder voegen ende manie[re]n voe[re]n verhaelt rustelyc vredelic volcomelyc ende eeuwelyc genyeten en[de] gebruycken sonder hem te doene noch te laten geschiene nu noch in toecomen[de] tyden aen live noch aen aen goede eenich hynder letsel ofte moeyenisse ter contrarien in e[e]niger manie[re]n Maer in dien zyn lyf ofte enige van zynen voerscr[even] onverbuerden goeden hier o[m]me gevangen gearresteert oft beco[m]mert wae[re]n dat zy die stellen ofte doen stellen terstont ende sonder vertreck tot geheele ende volcomen delivran[cie] Want ons alsoe gelieft Ende ten eynde dat dit goet vast ende gestadich blive tot eeuwigen dagen soe hebben wy den segel daer van onse hee[re] ende grootvader die keyser ende wy dueren[de] den tyt van onser ombejaerthede geuseert ende gebruyct hebben hier aen doen hangen Behouden in anderen saken onsen rechte ende eenen iegelycken tzyne in allen Gegeven in onser voers. stat van loeven[e] inde maent van januario int jaer ons hee[re]n duysent vyfhondert ende xiiij Aldus stont gescr[ev]en boven opte plycke By mijnen hee[re] den prince ende geteekent Du blioul Ende noch opte selve plycke stont gescr[even] aldus visa Gecoll[atio]neert en[de] bevond[en] concorderen[de] metten originale Bij mij

$$$

* zy par[le] recevoir[concernant] eau[dans] exploiter [là]de v[est]répondre[station balnéaire]t et[de] de$$ $$x voler[concernant] modifier[dans] le civil va[n] cornelis de vyt [là] non v[est]clair

Ni une rémission équivalente[concernant] Camionnette Cornelise de Vijt
Janne de vyt eau[dans] selfen feyte dair af de voirgaen[de] Remise
mentie maict vand[est] rencontres et[de] marqué comme ci-dessus

*
pas haue$
Sydert déchargé

N / A

Partager cette publication