Metadata

Genadebrief van Jan Hermans (december 1562)

Algemeen Rijksarchief, Rekenkamer van Brabant, 646, f.324-325v

Getranscribeerd door Dirk de Buck

Nederlands

324r-324v
325r-325v
[f.324r] Philips etc doen te wetene allen jegenwordighe ende toeco[m]mende dat wy ontfanghen hebben die oitmoedighe suplicatie van jan hermans Joinck ongehouldt man geboeren binnen de prochie van Niepkercke in onsen Lande van vlaenderen inhoudende hoe dat alzoe hy suppl[ian]t den xxen novembris anno xvc lvij hem opgestelt hebbende tot onsen dienste onder tregiment van onsen Lieven ende ghetrouwen Riddere van onsen ordene vanden gulden Vleyse den grave van Egmont ende gelogeert zynde om monstre te passeren[e] ten pachtgoede vande blauwe schuere binnen den dorpe van bierbecke in onsen Landen van brabant metten dienere van Jonckeren Joos wydts edelmaen ond[er] tvoirs. Regiment Al waer onder andere persoonen metten suppl[ian]t was eenen genaempt Martin du moussie die welcke niet en cesseerde van metten sup[plian]t te spotten ende te gecken hem heetende botten vlaeminck ende continuelyck zeggende pouf
[f.324v] vlaeminck met meer dyer ghelycke Iniurieuse woerden Ende hy suppl[ian]t sittende tsavons aende taffle om zynen maelteyt te doene heeft de voirs martin gecontinueert in zyn voirs spottinghe[n] ende crytinghe[n] waer deure de suppl[ian]t vergrampt heeft totten zelven geseeght dat hy hem verdragen zoude van zulcx meer te seggen[e] Des niet temyn heeft de voirs. martyn meer als voeren gerepeteert pouf vlaminck ende den suppl[ian]t gequelt ende geirriteert ende dat meer is genomen de kersse vande taeffele ende die geworpen int vuer waerdue[r] den supl[ian]t meer vergrampt worden[de] heeft totten zelven geseegt dat hy hem met vreden Laeten zoude of hy zaude hem In zyn vleesch steken Ende alzoe de voirs martyn daermede niet en was cesserende maer meer ende enen Instantelyck den voirs supl[ian]t bespotten[de] ende irriteren[de] seggen[de] dat hy nyet derren en zoude ende meer de sup[lian]t was quellen[de] De zelve supl[ian]t egeen verdrach cu[n]nen gecreygen ende van patientie verwonnen zynde ende tzelve nyet langere connen[de] verdraegen heeft met zynen messe daermede hy over taeffle was etende vuyt haestiger beruerte naeden voirs. Martyn gesteken ende den zelven geraeckt In synder slincke borste waer van hy deser werelt Is overleden Tot groot ende zeer bitter leetwesen van hem suppl[ian]t die daeraff geerne zoude hebben gesoent met partyer gheinteresseerde maer en heeft gheen vrienden connen vinden die hem des hebben willen aendraegen hoewel hy Daertoe zyn vuyterste debvoir heeft ghedaen om de selve te vinden[e] ende alzoe oyck nyemant is gecom[m]en die daerop vervolgh oft clachte zoude hebben gedaen daer doere de voirs. suppl[ian]t zedert oyck in onsen dienste zoe in garnisoen als anderssins is geweest ende gebleven zonder daer buyten den tyt van vyff Jaeren lanck dat tzelve is gebeurt binnen onsen landen te hebben mogen off derren vrylyck converseeren ghelyck hy oyck alnoch nyet en zoude mogen off derren doen ten waere tvoirs feyt by ons waere vergeven Midts den welcken ende bezundere geconsidereert den continuelen dienste des supl[ian]ts der lanckheyt van teyden ende oyck dat hy suppl[ian]t totten voirs ongevalle is gecommen byde voirs. provocatie zynde onder de Ruyteren ende knechten bezundere opde monstere onverdraechelyck ende dat egeen[en] partye Interesseerde en wordt bevonden noch vervolcht en is doen Soe heeft de voirs. suppl[ian]t ons zeer oitmoedelycken gebeden dat ons gelieven wille hem tvoirs ongeval te remitteren[e] ende vergeven[e] ende hem daeraff te willen verleen[en] onse openen brieven van Remissie in zulcker zaken dienen[de] Waerom zoe eest dat wy desen aengesien Regard nemende opde lanckheyt vande tyde dat tvoirs. feyt gheschiet is ende die dienste des voirs. supl[ian]ts geneycht wesende tzynder beden ende willende hem in dit stuck preserveren gratie ende misericordie vuer stranheyt ende Rigeur van Rechte hebbe[n] den zelven supl[ian]t inden gevalle als boven quytgheschonden ende vergeven schelden quyte ende vergeven vuyt zunderlinger gr[aci]en by desen onsen brieve
[f.325r] tfeyt ende ongeval boven geruert midtsgaeders alle offitie ende bruecke corporelle ende criminelle daerinne hy ter causen voirs. midts dat daer aen cleven mach tegen ons ende justicie mesdaen ende mesbruyct mach hebben Ende hebben hem dien aengaen[de] wedergestelt ende gerestitueert stellen weder ende Restitueren tot zynen goeden naem[en] fame ende geruchte In onsen voirs. Lande van brabant ende allen anderen onsen landen ende heerlicheyden Ende tot zynen onverbeurden goeden indien hy enige onder ons heeft gelyck ende inder manieren zoe hy was voer de toecompste vanden voirs. feyte Imponerende hierop een eewich geswych onsen procureur general in brabant onsen Meyer van Loeven[en] ende alle anderen onsen justicieren ende officieren wy zy zyn Satisfactie ende beternisse ierst ende voeral gedaen der partye geintereseerde indien die noch nyet gedaen en zy ende ennighe daertoe staet civilyck alleenlyck Behoudelyck dat de voirs. suppl[ian]t gehauden zal zyn tvoirs. feyt tegen ons te beteren civilyck maer gelegentheyt vander zaken ende faculteyt van zyn[en] goeden Met oick te betaelen de Riddelycke costen van justicien hieromme alreede gedaen ende te doen[de] Allet ter taxatien ende moderatien van onse Lieve ende getrouwe de Cancell[ie]r ende lude[n] van onsen Raede in brabant die wy daertoe gecommitte[er]t hebben ende committeren by desen Ontbieden daeromme ende bevelen den zelven onsen Cancell[ie]r ende Raidsluden dat voor hem geroepen degene die daerom behoeren geroepen te zyn Zy procederen wel ende duechdelyck ter verificatie ende interinem[ent] van dese[n] ende totter taxatien ende moderatien vanden voirs amenden ende costen van justicien alzoe zy sullen bevinden behoirene Welck interinem[ent] de voirs. suppl[ian]t gehouden zal zyn te versuecken ende hem in persoone te pre[se]nteren in onsen voirs. Rade binnen sesse maenden naestcommende opte *pene van te verbeuren deffect vanden zelven Ende dat gedaen ende de zelve civile boete ende costen van justicien getaxeert ende betaelt zynde inden handen vanden genen die dat behoiren zal zy onse voirs. procu[reu]r general in brabant onsen voirs. Meyer van Loeven[en] ende alle andere onse Rechteren Justicieren en[de] officieren ende ondersaten Jege[n]woirdi ge ende toecommende dien dat aengaen zal mogen heuren stedehouderen ende een[en] iegelyck van hem bezundere soe hem toebehoiren zal doen laten ende gedooghen den voors. sup[plian]t van deser onsen jegenwoirdiger gr[ati]en…. ende Remissien ende van allen dinhouden van desen inder vuegen ende manieren voeren [ver]haelt Rustelyck vredelyck volcom[m]elyck ende eewelyck genyetten endt gebruycken sonder hem te doene oft te laten geschieden nu oft in toecommende tyden ennich hinder letssel oft moyennisse aen lyve noch aen goeden ter contrarien maer indien zyn lyf oft ennighe van zyne goede[n] Daerom gearresteert becommert oft belet waren Dat zy die zetten [f.325v] ende stellen terstont ende zonder vertreck tot geheelder ende volcommender delivrance Want ons alzoe gebieft Ende ten eynde dat dit vast ende gestadich blyve tot eewigen dagen soe hebben wy onsen zegel hier aen doen hangen Behoudelyck in anderen dingen onsen Rechte ende eenen Iegelycken anderen dessyndt Gegeven in onsen stadt van Bruessele inde maendt van december Int jaer ons heeren duysent vyffhondert ende tweentzestich Naer coustuyme van scryven onse hof[$] van brabant Van onsen Rycken van Spaenien ende Secillien etc Tvije Lande van Naples etc Tixe Opde plicque stont gescreven Byden Coninck Ende onderteeckent N de zoete Visa rpta
Gecolla[cio]neert en bevond[en] met zyn[en] originale taccorde[re]n by my Facuwez

* zy hieraf verantweert byd[en] Rentm[eest]re vand[en] exploiten

NVT

Deel dit bericht