Metadata

Gratiebrief van Jacob de Cock (januari 1530)

Algemeen Rijksarchief, Rekenkamer van Brabant, 639, f.42-43

Getranscribeerd door online vrijwilligerscollectief

Nederlands

42r
42v
43r
[f.42v] Kaerle etc. doen te wetene allen iegenwoirdigen ende toecomen[de] dat wij ontfanghen hebben die oetmoedige supplicacie van Jacop de cock scamel jonckman scipper belast met eender jonger huijsvr[ouwe] en[de] kinderen woenachtich te keldrecht in onsen lande van vlaende[re]n inhouden[de] hoe dat omtrent onderhalff jaer geleden de voirs. suppl[ian]t met Cornelis lootsene go[m]maer de keersmake[re] al[ia]s wils ende meer ande[re] geweest is ten huyse van Jan Roelandts tavernier inde prochie van Hemi$$$ in onsen lande van brabant Es gebuert dat alzoe zij aldair hebben aende taefele geseten dat daer van buijten innegecomen es een van huerlieder geselscap geheeten hennen casins seggende gesellen hoe maecte ghijt aldus es de gans al oppe daer op dat antwoirde de voirs. gommaer Iaes al waerder noch meer want deen steket in zijn tessche en[de] dander in zijn mouwe waerop dat doen de voirn. cornelis zeyde wat leegt u daer aene en[de] smeet den voirn. go[m]maer wils voer zijn aensicht met zijn vuyst seggende houdt dat daer voren ende met dien geruchte zoe quam alzoe de suppl[ian]t inde came[re] vragen[de] wat schuylt hier daer op doen antwoirde de voirs. Cornelis lootsene maet oft geselle zij seggen dat wijt al nemen oft in onse tassche ende mouwen steken daer op de voirs. suppl[ian]t anwoirde wije seijt dat daer op cornelis zeijde gommaer wils en[de] met dien nam de suppl[ian]t een hantbusse ende sloech daermede den voirs. go[m]maer op zijn schouwere ende voirt nemen[de] zijn dagge pijnde hem te stekene daermede naer den voirn. gom[m]aere maer en geraecte hem nyet en[de] alzoe schiet tvoirs. geselscap zonder ijet meer elck ande[re]n te quetsen oft grieven Ende des anderen daechs alzoe Jacop mijns vraechde tot den voirs. gom[m]aer hoe hebdij ghy u nu antwoirde de selve go[m]maer daerop het es al wel ick peijse dat mij onthouden es in mijnen iongen tijt Ende heeft de voirs. gom[m]aer gewracht gedroncken ende besich geweest drie oft vier daegen naede quetsure zonder datmen aen hem eenich gebreck sach vand[en] voirs. slage Ende dat meer es alzoe hem de prochiaen van hoboken die hem biechte ende het weerde heylich sacrame[n]t gaff hem tevoren vraechde buyten biechten aengaen[de] den voirs. twiste zeyde daer op de selve gom[m]maer hee[re] oft yemant mochte suspicieren oft vermoeden dat dese siecte daer ick aen ligge soude zijn geco[m]men oft
[f.42r] uuytsponck oirspronck genomen hebben uuijt saken van sonmigen slagen die ick ontfangen hebbe van so[m]migen scippers zoe gheve ick te kennen dat ick dese ziecte lange inden lyve gedragen hebben Ende zoe verre ick quame van levenden lijve ter doot zoe ontdrage ick de sleve scippers vander doot Ende is daer nae gestorven Ende hoewel de suppl[ian]t p[ar]tie geinteresseerde gesoent en[de] gebetert heeft En soude nochtans midts beduchten[de] rigeur van justicien hem nijet dorren vinden hanteren noch converseren in onsen lande van brab[ant] maer elders leven in groeter aermoeden en[de] miserien Ten waere dat hem onse gracie hier op verleent ware Alzoe hij seeght O$$ daerom[m]e zeer oetmoedelijck biddende Besunde[re] dat ons believen wille hem te doen expedieren onse oepen[en] brieven van remissien in sulcken saken gewoenlijck. Waeromme zoe eest dat wij die saken voirscr$$en overghemerct den voirs. Jacop de cock suppl[ian]t genegen wesende tot zijnder beden en[de] supplicatien Ende willen[de] hem in dit stuck gracie en[de] genade prefereren voer strangheyt van justicien hebben inden gevalle als boven vergeven quijtgescholden en[de] geremitteert vergeven schelden quijte ende remitte[re]n uuijt sundelinger gracien bij desen onsen brieve tfeijt ende dootslach boven verclairt metgaders alle peijne ende bruecke corporelle en[de] criminele dair inne hij ter causen van dien met datter aencleeft tegens ons ende justicie mesdaen ende mesbruyct mach hebben Ende hebben hem als dair aff wedergestelt en[de] gerestitueert stellen weder ende restitueren midts desen onsen voirs. brieve tot zijne goede faeme en[de] name in onsen voirs. lande van brabant en[de] allen ande[re]n onsen landen en[de] heerlicheyden ende tot zijnen onverbuerden goeden indijen hijre eenige heeft gelijck en[de] in alder manie[re]n als hij was voer de toecompste ende gesciedenisse vanden feijte en[de] dootslage voirs. imponeren[de] hier op silen[cie] ende een e$wich zwijgen ons[en] procureur g[e]n[er]al van brabant en[de] allen ande[re]n onsen iusticieren ende officieren wie hij zij Satisfactie ende beternisse eerst ende voer al gedaen der partie geinteresseerde indyen die noch nijet gedaen en es en[de] eenige daer toe staet civilijck allenlijck Behoudel[ijc] oijck dat de voirs. suppl[ian]t gehouden werd tvoirs. feijt tegens ons te beteren civilijck naer de gelegentheijt vand[en] mesdaet ende
[f.43r] en de faculteyt van zijnen goeden Ende oyck te refonderen ende betaelen de redelycke costen van iusticien indyen datter eenige gedaen oft naergevolght zijn Ter taxacien en[de] arbiterscepe van onsen lieven en[de] getruwen Ridde[re] ende cancell[ie]r hee[re]n Jheronimo vand[er] noot ende den luyden van onsen Raede in brabant die wij daer to$ co[m]mitte[re]n Ontbieden dairom en[de] bevelen den selven van ons[en] raede in brabant dat voer hemluyden geroepen die ghene die daer over behoiren geroepen te zijne zij procede[re] wel en[de] duechdelijck ter verifficacie en[de] interinemente van desen naer huer voirme ende inhouden Ende dat gedaen ende die voirs. civile boete getaxeert gearbitreert en[de] betaelt zynde in handen vand[en] ghenen van onsen ontfangers diet behoe[re]n sal die welcke gehouden werdt reken[inge]n bewijs en[de] reliqua te doene tot ons[en] behoeff metten ande[re]n penn[ingen] van zijn[en] ontfange zij en[de] allen ande[re]n ons[en] justicieren en[de] officieren wyen dit aengaen sal mogen huerl[ieden] sted$houde[re]n jegewoirdich en[de] toecomen[de] en[de] elck van hen besunde[re] zoet behoe[re]n sal doen laeten en[de] gedoogen den voirn. suppl[iant] van dese onse gracie remissie quijtsceldinge en[de] p[ar]doene zoe en[de] inder manie[re]n als voeren rustel[ijck] ende vredelijck genyeten gebruijcken ende useren sonder hem te doene oft te laeten geschien in lyve noch in goede eenigen hinder letsel oft moyenisse ter contrarien maer indyen zijn lijff daer oft eenige van zijn[en] onverbuerden goeden daero[m]me gevangen gearreste[er]t oft beco[m]mert wae[re]n die stellen en[de] doen stellen terstont en[de] sonder vertreck tot volco[m]men delivran[cie] want ons alzoe gelieft En[de] ten eynde dat dit goet vast en[de] gestadich blijve tot eeuwigen daegen zoe hebben wij onsen zegel hier aen doen hangen Behoudel[ijck] in ande[re]n saeken ons recht en[de] eenen iegel[ijck] tzijne in allen Gegeven in ons[en] stadt van bruessele inde maent van januario int jaer onshee[re]n duysent vijffhondert een en[de] dertich van onsen keijserijcke tweeste ende van onsen rijcken van spaengnen beyde den cecillien ende ande[re]n txvie jaer? Aldus stont opde plycke gescreven byden keyse[re] in zijn[en] raede en[de] geteekent L. du blioul en[de] visa re[cep]ta Ghecollatio[n]neert tegens doriginaele brieven by mij De cock

NVT

Deel dit bericht