Metadata

Genadebrief van Adriaen Vits (oktober 1523)

Algemeen Rijksarchief, Rekenkamer van Brabant, 637, f.147-149 (scan 133-137)

Getranscribeerd door Duffel Paleografie werkgroep

Nederlands

147r-147v
148r-148v
149r
[f.147r] Kaerle etc. Allen den genen die des[en] ons[en] brief sullen zien saluyt doen te weten dat wy ontfaen hebben die oitmoedige supplicatie van Adriaen de vyt nu ter tyt gevangen in handen van ons[en] drosaet slants van mechelen inhouden[de] hoe hij suppl[iant] ten tyde dat wij siege hielden voir de stadt van masieres aldair oic mede geweest is in ons[en] dienst met vier wagenpeerden en[de] aldair wesende zyn hem twee vanden voirs. vier peerden genomen en[de] ontkeert geweest byden welcken naer dien dat voirs. siege obgebroken was hy gelyck meer ande[re] naer huis geco[m]men is mit de voirs. twee ande[re]n peerden Ende zeke[re] tyt daernaer is hem een vande voirs. twee peerden afgestorven ende bevindende dat hem niet wel mogelick en was die landen van zeke[re] hoeve die welcke hy te dyer tyt houdende
[f.147v] was binnen der prochie van meerbeke te cultive[re]n en[de] andere wercken te doene die nootsakelyck waren metten peerden beesten gedaen te wesene mits dat hy geene ofte luttel gelts hadde heeft zoe mistrostich geweest by instekene vanden quaden geeste als dat hy binnen der voirs. prochie van meerbeke een[en] genaempt willem somer tot duffel een peert ontvreempt ende ontleedt heeft ende tselve ae[n]gespannen ende gevoert naer onse stede van thienen Maer die voirs. willem somer dies vernemen[de] heeft den suppl[iant] gevolcht tot binnen der selver stede van thienen aldair hem die suppl[iant] tvoirs.peert wedergekeert heeft vuyt welcken verliese van peerden ende verachteringe van wercke die suppl[iant] zeere benauwt en[de] v[er]aermoedt geweest is twelcke gevoelende heeft zeke[re]n tyt daer naer ende binnen omtrent een jaer herweerts hem gevonden binnen de prochie van duffel ende ziende aldair zeker qualiteyt van peerden beesten heeft anderwerf zo getempteert geweest als dat hij om vuyten co[m]mer ende laste te geraken alwaer hy inne was handt aen twee vanden voirs. peerden geslegen heeft ende de selve gevoert tot bruessele ende die selve aldair vercocht om een somme van xxv guldens waer af hy gereet ontfinck xiij rynsgulden voir een vande voirs. peerden twelcke hij vercocht hadde een[en] vreempden coopman en[de] van tandere twelcke hy gegeven hadde om tweelfve der gelycker gulden[en] een[en] pieter berthels woone[nde] tot semps ofte eppegem bleef hem die selve pieter die selve twelf rynsgulden schuldich hier naer is gebuert dat die voirs. suppl[iant] vander voirs. hoeve versteken wesende ende nyet wetende waer mede hy hem generen mochte in groote ende extreme gebreke wesende heeft noch zoe geabuysert geweest als dat hy een[en] Jan van bocxtuyn een peert ontleedt heeft maer de voirs. bocxstuyn des gewaert wesende heeft hem gevolcht ende zoe vele gedaen dat hy die voirs. peert beeste weder gecregen heeft Ende hoe wel die voirs. sticken ende mesusen hem suppl[iant] hertelycke leet zyn zoe dat hy om geen goet ter werelt ofte armoede die hem toecomen soude mogen dyergelycken en zoude
[f.148r] willen co[m]mitteren ende dat hy in allen anderen dingen eerbaerlyck ende properlyck geleeft ende met zynen wyve huys gehouden heeft zonder oyt van iusticie gereprehendeert te zyne en[de] oic van eerbaren ende goede vrienden is zulcx dat zijn vader die noch in levenden lyve is in onsen banck te duffel twintich jaeren ende bet als schepen[e] geseten heeft ende noch sidt Des nochtans nyet tegenstaende beducht hem die voirs. suppl[iant] dat ons[en] voirs. drosaet van onsen lande van mechelen rigoreuselyck tegens hem sal willen procederen by extreme executie den suppl[iant] scandelyck bringende van levenden lyve ter doot ten zy dat hem onse gracie ende genade hier op verleent zy Ons dair om oitmoedelyck bidden[de] Soe eyst dat wy des[en] aengesien Ende hier op gehadt tadvis yerst van onsen voirs. drossaet ons lants van mechelen Ende daernae van onsen lieven ende getrouwen den cancell[ie]r ende luden van onsen rade in brabant co[m]passie ende medelyden hebben[de] metten voirn. suppl[iant] Ende willen[de] hem in desen gracie ende genade prefereren den rigeur ende strancheyt van iusticie hebben den selven suppl[iant] inden gevalle als boven quytgescolden en[de] vergeven schelden quyte ende vergeven vuyt onser zonderlinger gr[aci]en by desen die mesusen voe[re]n verhaelt mitgaders oick alle penen ende amenden corporelle ende criminele daer inne hy hem overmits ende vuyt saken van tgene des voirs. is tegens ons onse hoocheyt ende iusticie eenichssins mach hebben ontgaen weder roep[ende] ende te nyeuwte doen[de] die procedue[re]n tegens hem ter sake voirs. gedaen ende gevordert Ende hebben hem dien aengaende gerestitueert ende gestelt restitue[re]n ende stellen bij des[en] tot zy[ne] goede fame ende name in onsen * hertochdom van brabant ende lande van mechelen ende allen ande[re]n onsen landen ende heerlycheden ende tot zyn goeden noch ter tyt niet geconfisqueert zynde zoe verre dair eenige waren Imponeren[de] hier op een eewich zwygen ende scilen[cie] onsen procur[eur] g[e]n[er]ael ende allen ande[re]n onsen rechter[re]n iusticieren ende officieren ons voirs. landts van brab[ant] hoedanige die zyn of wesen mogen Satisfactie nochtans yerst ende alnoch gedaen der partyen geinteresseerde zoe verre die noch niet gedaen en waere civilyck alleenlyck Behoudelyck
[f.148v] nochtans dat hyt iegens ons civilyck bete[re]n sal naer gelege[n]theyt der mesdaet ende faculteyt van zyn goeden Ende dat hy gehou[den] wert te betalen de redelycke costen van iusticie daero[m]me gedaen en[de] nagevolcht ter taxatie ende arbiterscepe van onsen voors. cancell[ier] ende luyden van ons[en] voirs. rade in brabant die wy dair toe co[m]mitteren Ontbieden hier o[m]me ende bevelen ons[en] voirs. cancellier ende luyden van onsen voirs. rade in brabant dat voer hen lieden geroepen de gene die dairo[m]me behoiren sullen geroepen te zyne zy procede[re]n ende doen procederen wel ende duechdelick totter verificatie ende interinemente van des[en] ons[en] tegenwoirdigen brieve Ende dat gedaen ende de voirs. civile boete ende costen van iusticie getaxeert gearbitreert ende betaelt alst behoiren sal van welcke civile boete de gene van onsen rentmeesteren dient aengaet gehouden werd ontfanck te makene rekenin[ge] bewys ende reliqua te doen tot onsen proffyte metten ande[re]n penn[ingen] van zyn[en] ontfange zy ons[en] drossaeten van brabant ende slants van mechelen Meyer van loeven Amman van bruessel Scoutetten van antwerpen ende vanden bossche ende alle andere onsen en[de] onsen vasallen oft smaelre hee[re]n richte[re]n iusticieren ende officieren ons voirs. slands van brabant ende van overmaze hoedanige die zyn oft wesen mogen tegenwoirdige en[de] toecomen[de] hueren stedehouderen ende elc van hen zoe hen dat toebehoirt ende aengaen mach Den voirs. suppl[iant] van dese onse gracie ende pardoene inder manie[re]n voirs. rustelick ende vredelick doen en[de] laten genyeten en[de] gebruycken Sonder hem te doen noch te laten geschien in lyve noch in goede eenich hinder letsel oft moeyenesse ter contrarien Maer zyn lyf nu wesende in hechte van va[n]genesse als voirs. is mitgade[r]s zyn onverbuerden goeden op dat die beco[m]mert en[de] gearresteert wae[re]n zy die ter stont stellen oft doen stellen tot volco[m]men deliverance Want alsoe gelyeft des toirconden zoe hebben wy onsen zegel hieraen doen hangen Gegeven in onse stede van mechelen den vjen dach van octobre int jaer onsshee[re]n


*lande en[de]
[fol.149r] duysent vyfhondert drie ende twintich Ende van onsen rycken te wetene vanden roomschen ende van hongrie etc. tiiijen Ende van spaegnen tviije etc. Aldus stont geschreven boven opte plycke byden keyser in zyn[en] rade Ende geteekent $er de Rue

NVT

Deel dit bericht