Métadonnées

Lettre de grâce de Willem Snellaert (septembre 1502)

Archives générales du Royaume, Conseil de Brabant, 634 f.98-100v° (scans 96-99)

Transcrit par Anton Schuttelaars

Néerlandais

f.98r
f.98v-99r
f.99v-f.100r
[f.98r°] Copie van eender remissien van dootslage Philips bijder gratien goids Ertshertoge van Oistryck hertoge van bourgoingnen van Lothringen van brabant van stier van karenten van crain van limburg van luxemborch ende van gelre Greve van vlaenderen van habspurg van thirol van firette van kieburg van artois van bourgoingnen Palatyn van henegouwen van hollant van zeelant van namen ende van sutphen mercgreve des heylichs roemschen rycs ende van borgauw Lantgreve in elsaten heere van vrieslant van opter windischenmarq van portenauw van salins ende van mechelen Doen te wetene allen luden jegewoirdich ende toecomende dat wy ontfaen hebben die oitmoedige supplicatie van willem snellaert inhoudende hoe opte meyavont lestleden ontrent drie uren nader noene die voirs. suppliant wesende bynnen synen huyse te oisterwyck by tsertogen bossche aldair hy doen tertyt woenachtich was quamen aen hem heer aert vanden wyele priester heindrick vanden doerne ende dierick sone vande huysvrouwe vande voorn. hendrick de welcke den voern. suppliant gevraecht hebben oft hy met hemlieden wilde gaen drincken waer op hy antweerde dat hy dair mede te vreden was ende ghingen in een huys tegens over des voirs. suppliants huys aldair men besonts byer ende oisterbyer vercochte Ende hemluyden dair een wyl tyts geseten hebbende de voirs. heer aert hendrick vanden doorne ende dierick
[f.98v°] wel by drancke synde begonsten tegens den voirs. suppliants woerden te nemene ter cause van sekere rekeninge die de voernoemde suppliant ende dierick onderlinge tsamen uuytstaende hadden in sulcker dat de voirs. dierick onder andere woerden seyde totten voirs. suppliant ic sal u betalen eer ghy uuyten huyse gaen sult oft dier gelycke woerden in substantie Ende dit geseet synde de voirn. dierick heeft totten voirs. suppliant geseet Ic bringe u zess gelasen byers die ghy oic insgelycs drincken moet dair op de voirn. suppliant antwoerde Ic wacht gheerne eenen vrindelycken dronck Maer ic en machs nyet soe vele opt welcke de voirn. dierick antwoerde ende seyde ic sal u dan twelif gelasen bringen die ghy drincken sult dat merckende die voirs. suppliant dat die voirn. dierick wel by drancke was ende dat hy hem nyet met vrede en lyet om drincken beduchtende datter eenich quaet tusschen hemlieden op rysen mochte ryep de weerdinne vanden huys de welcke hy betaelde zynen gelach die hy te betalen hadde ende tselve betaelt synde dede de tafel een luttel uuyten wege want hy dair inne besloten was ende spranck ter dueren uuyte ende alsoe uuyten huyse gaende soe heeft de voirs. her aert vanden wiele geroupen Ic ben vergrempt oft der gelycke
[f.99r°] twelck nochtans niet warechtich en was want nemmermeer blycken sal dat de voern. heer aert gewont was dat hoerende byden voirs. heindrick ende dierick syn terstont aen gegaen naer den voirs. suppliant elck met eenen blooten messe in huerlieden handen ende insgelycs den voirscr. heer aert met eender haetse van eenen tymmerman de welcke hy nam van sekeren tymmerluyden die dair tegens over wrochten in meeningen de voirs. suppliant doot te slaene ende hebben den voirs. suppliant eenigen steken gegeven duer zyne cleederen sonder hem aen tlyf te grievene hoe wel zy henlieden besten deden om hem doot te slaene alst wel te presupponeren es die selve suppliant siende dat hy uuyt huerlieder handen egheensins geraken en conste ende beduchtende dat zy hem oultragieren souden aen tlyf dwelc zy gedaen soude hebben in dien sy huer wille hadden mogen volbringen om syn lyf te bescudden hem van noode was ter were te stellene dwelck hy dede ende met een cleyn dagge die hy hadde de lemmet van die omtrent eenen voet lanck wesende heeft den voirs. dierick een cleyn steke gegeven in syn borst de welcke hem gewo dierick hem gevoelende gewont ryep aey my ic ben gesteken oft dier gelycke woerden dat hoerende die voirs. henrick van doerne quam aenden voerscr. suppliant gelopen met eender blooter dagge in meyninge de voirscr.
[f.99v°] suppliant doer te steken dwelcke siende byden voirscr. suppliant heeft den selven slach gebroken ende hem gegeven eenen steke in syn scouderen van welcken steke ende quetsinge de voirs. henrick twee uren dair naer van levende live ter doot gegaen is uuyt saken van welcken dootslage al eest dat tselve gebuert zy als voirs. es ende dat die voirs. henrick een bastaert priesters sone was mits dwelcke ons die satisfactie ende beternisse toebehoert die selve suppliant duchtende strancheyt van justicien absent ende hem houdende buyten onsen landen ende heerlicheyden aldair hy nemmermeer en soude dorren wedercomen noch converseren mair dair uuyt blyven ende syn leven aldair in armoeden ende ketivicheyden te moeten leyden ten waere dat onse gratie ende genade hem hier inne gedeelt ende verleent wordde alsoe hy seet om die welcke de selve suppliant gemerct tgheene des voirs. es ende dat hy altyt geweest es van goeden fame ende name sonder geachterhaelt geweest te hebbene van eenigen anderen quaden stucken hy ons seere oitmoedelic heeft doen bidden Soe eyst dat wy die sake voerscr. overgemerct genegen wesende ter beden ende supplicatien vanden voirs. suppliant ende willende hem in dit stuck gratie ende genade
[f.100°] prefereren in vorderen voer rigeur ende strangheyt van justicien Wy hebben den selven suppliant inde gevallen als boven vergeven quytgesconden ende geremitteert vergheven scelden quite ende remitteren uuyt onser sunderlinger gratien mits desen onsen brieven den dootslach ende mesbruyck boven verclaert mitsgaders allen boeten peynen ende bruecken corporele ende criminele dair inne hy ter cause vande voirscr. dootslage mits dat dair inne ane cleeft misdaen ende mesbruyct mach hebben tegen ons ende justicien ende hebben hem als ten desen gerestitueert ende wedergestelt restitueren ende stellen weder mits desen tot zynen goede fame name ende geruchte tot onsen landen ende herlicheyden ende tot synen onverbuerden goeden in dien hy eenige heeft gelyc hy was voere de toecompste vanden voers. dootslage imponerende hier op silentie ende een ewich zwigen onser procureur generael ende allen anderen onsen officieren ende rechteren satisfactie ende beternisse doende der partyen diet behoert civilick alleenlick ende mits dat hyt oic tegen ons civilic beteren sal nade gelegentheyt vander saken ende die faculteyt van synen goeden ter ordinantie ende arbiterschape van onsen lieven ende getruwen die cancellier ende lude van onsen raide in brabant die wy dair toe committeren ontbieden daer omme ende bevelen die selven onsen cancellier
[f.100v°] ende luden van onsen raide in brabant dat voer henluden geroepen die ghene die dair over behoeren geroepen te syne zy procederen wel ende duechdelyck te interinemente ende verificatie van desen jegewoirdigen Ende dat gedaen ende de voirs. civile beteringe getaxeert ende betaelt in handen van eenen van onsen rentmeesteren dient behoeren sal die gehouden wert rekeninge ende bewys daer af te doene tot onsen profyte mitten anderen penningen van zynen ontfange zy onsen drosset van brabant scouthet vanden bossche ende alle anderen onsen officieren ende rechteren wien dit aengaen oft aenrueren mach doen laten ende gedoegen den voirs. suppliant van desen onsen voirs. gracie ende remissie ende van allen den inhouden van desen inder voege ende manieren als boven verclaert staet rustelic vredelic volcomelic ende tot ewigen dagen genyeten ende gebruycken sonder hem te doene oft te laten geschieden eenich hynder letsel oft moeyenisse ter contrarie mair wart dat syn lyf oft eenich van zynen voirs. onverbuerde goeden gevangen oft becommert waeren dat sy dat terstont ende sonder vertreck doen ontslaen ende die stellen oft doen stellen tot geheelen ende volcomenen delivrantie want ons alsoe gelieft Ende ten eynde dat dit vaste ende gestadich
[f.101] blive tot ewigen dage. Wy hebben onsen segel hier aen doen hangen Behalven in allen dingen ons ende eenen yegelycken zyns rechts in allen. Gegeven in onser stad van mechelen inde maent van septembre int jaer ons heeren duysent vyfhondert ende twee. Ende stont gescreven opte plycke By mynen heer den ertshertoge in synen rade Ende geteykent Haneton. Gecollationeert ende bevonden concorderende metten originale By my Stratis

N / A

Partager cette publication