Métadonnées

Lettre de grâce de Herman van Leeuwe (juin 1557)

Archives générales du Royaume, Conseil de Brabant, 645, f.53v-55

Transcrit par Nicolas Denutte

Néerlandais

53v
54r-54v
55r
[f.53v] Ph[ilips] etc. doen te weten[e] allen tegenwoordighen ende toecome[nde] dat wy ontfaen hebben die oitmoedighe supplicatie van Ioores de corthe geboren van namen arm schamel oudt $$$ belast met een oude herman van leeuwe oudt wesende omtr[ent] een[en]twyntich jaeren dyamantslyper van zijn[en] ambachte inhoudende hoe dat hy altyt zonder jactan[cie] te sprek[ene] is geweest van goeder name ende fame ende oyck aengaende zyn geloove altyt hem heeft gedragen ende gereguleert navolgende den gebeden vander heyliger kercke behalfven dat omtr[ent]een jaer geleden de voirs. suppl[ian]t is gecomen int geselschap ende conversatie van sommige persoonen besmet zynde met heresie oft quaden geloove die den voirs. suppli[an]t zoo verre met schoonen wordden ende valsche leeringen hebben gepersuadeert gehadt als dat hy in sommige articulen vanden goede[n] geloove heeft gedoolt gehadt geerrert ende hem verabuseert Soedat hy mits ende om deselve zyne dolinge ende erreur by onsen officier van antwerpen is genomen ende in hechte zynde zoe is gebeurt dat by den voirs. suppl[ian]t zyn gecom[m]en up ten steen mr. Adriaen lyod$ prochiaen vander borchtkercke ende broeder balten dresseleers religieux (*) vander orden[e] vanden predicheeren binnen ons[en] stede van van antwerpen voors. die de voirs. suppl[ian]t sulcx hebben geadmon$$ ende onderwesen aengaende de quade ende valssche leeringe die hy aengenomen hadde als dat hy zyn erreur ende dwaling bekennende dess[elv]e gerenunchieert heeft ende voirts expressel[yck] vercleert dat hy van nu voirtaen des[selv]e zyne quade leeringe (voer zoe veele als deselve Enichss[in]s soude mogen wesen contrarie der geboden vander heyliger kercken ) verlaten ende voirtaen (**) willen leven ende doen gel[yck] een goet kristen mensche volgende den geboden vande heyliger kercken nae zyn vuyterste beste is schuldich te doene alsoe vande selve renunciatie revocatie ende beteringe claerl[yck] is blyckende byden attestatie vanden voirs. twee geestelycke persoonen daeraff zynde Ende hoewel dese renunciatie ende revocatie inden manieren als boven is geschiet Soe en

(*) wesende
(**) $$
[f.54r] can de voirs. suppl[ian]t nochtans dye nyet tegenstaende uuyter gevanckenisse in respecte vanden officier nyet ontslagen wesen ten waere dat ons believen wilde hem suppl[ian]t hieraff te verleenen onse oepen[en] brieven van abolitie ende pardoene zoe hy seeght ons oitmoedel[ick] biddende om deselve. Waeromme wy de saken voerscre[ven] overgemerckt bezunde[re] de jonckheyt vanden suppl[ian]t ende hierup gehadt tadvis eerst van onsen margrave van antwerpen ende naderhant vanden inquisiteuren van onsen christen geloove den voirs. herman van leeuwe suppl[ian]t genegen wesende zynder oitmoediger bede ende willende hem gr[ati]e ende genade present[ere]n voer rigeur van justitie sunderlinge by deliberatie van onsen lieven ende getrouwen neve ridder van onser oerdene gouverneur ende stadthouder g[ener]ael van desen ons[en] nederlanden de hertoch van Savoye Prince van pietmont etc. hebben inden gevalle als boven vergheven quytgeschollen ende geremitteert vergeven schelden quyte ende remitte[re]n uuyt onse zunderlinge gr[ati]e mits desen de transgressie by hem gecom[m]itteert van onsen placcate ende edicte boven verclaert mitgaders alle tgene dat hy t[er] causen van dyen tegens ons ende justitie mesdaen ende mesbruyckt mach hebben Ende hebben hem als daeraff wedergestelt ende gerestitueert stellen weder ende restitueren tot zynder goeder fame name ende geruchte in onsen lande ende hertochdomme van brabant ende allen ander[en] onser landen ende heerlicheden ende oyck tot zyne onverbuerde goeden indyen hy enige heeft gel[eden] ende in alder manieren als hy was voer die toecompste vanden feyte voerscr[even] imponerende hierop een eeuwich zwygen ende silentie onsen procur[eur] g[e]n[er]ael van brabant ende allen anderen onsen rechte[re]n justicie[re]n ende officie[re]n wye zy zyn satisfactie ende beteringe eest ende al voren gedaen der geinteresseerde p[ar]tye indyen die noch nyet gedaen en is ende enige daertoestaet civil[yck] alleen-l[yck] behoudel[yck] dat die voirs. suppl[ian]t gehouden wert hem te houden bynnen onser stede van brugge ( alwaer zyn[en] ouders woenachtich zyn ) den tyt van twee jaeren eenpaerl[yck] eerstcom[m]ende beginnende
[f.54r] van stonden aen nae dinterinement van desen om aldaer te volcomen ende volbringen alsulcke penitentie als hem innegestel[t] ende belast zal werden by den voirs. inquisiteuren soe verre nochtans des voirs. suppl[ian]ts ouders ende vrienden vande selve penitentie by hem te volbringen hun willen verbinden en[de] d[aer]voe[re] innestaen ende verantwoirden Ende voorts dat hy suppl[ian]t gehouden wert tvoirs. fait ende mesuz[e] tegens ons te beteren civil[yck] (***) naede gelegentheyt vander mesdaet ende faculteyt van van zyne goeden mitsgaders oyck te refonde[re]n de wettel[ycke] costen van justitie ter causen voers. gedaen ende te doene allet ter taxatie ende arbiterschepe van onsen lieven ende getrouwen cancellie]r ende luyden van onsen Raide in brabant die wy daer toe com[m]itteren Ende den welcken wy bevelen dat voer hun geroepen die gene dyer over geroepen behoiren te zyne zy procederen wel ende duchdel[yck]t[er] verifficatie ende interinement van desen onsen brieve ende oyck t[er] taxatie vanden civile boete ende costen van justitien voerscr[even], welck interinement de voirs. suppl[ian]t sal gehouden syn behorel[yck] te versoecken ende hem in persoone te p[rese]nte[re]n voer den $$$ van onsen raide in brabant bynnen zesse maenden eerstcom[m]ende up peyne van te verliesen ende gepriveert te wesen vanden gr[ati]e en[de] effecte van desen Ende dat gedaen ende de voirs. civile boete ende costen van justitie getaxeert ende betaelt zynde in handen vanden genen dyen dat behoiren sal zy onse voirs. p[r]ocur[eur] g[e]n[er]ael marcgrave van antwerpen ende alle ande[re] onse ende onser vassallen off der smaelre heer[en] rechte[ren] justicie[re]n officie[re]n ende ondersaten tegewoordighe ende toecomende wyen dit aengaen off roe[re]n sal mogen huere stedehoude[re]n ende een yegel[ick] van hun besundere soe hen toebehoiren sal doen laten ende gedoogen den voirs. suppl[ian]t van deser onser tegenwoirdiger gr[ati]e remissie ende quytschuldinge ende van allen den inhouden van desen inder

(***) ende hieraf verantwoirt byden ontfanger
[f.55r] vuegen ende manieren voren verhaelt ruste[lick] ende vrede[lick] ende vulcomel[ick] genyeten ende gebruycken sonder hem te doen oft laten geschien nu noch in toecommen[de] tyden Enich hinder letsel oft moyenisse $$$ t[er] c[on]trarien aen lyffve noch aen goede in Eniger manie[re]n Ende zyn[e] persoon tegewoirdel[ick] gevangen zynde mitsgaders zyne onverbeurde goeden indyen die daeromme naemaels becom[m]ert oft gearresteert waeren dat zy die setten ende stellen oft doen stellen ende setten t[er]stont ende sonder vertreck tot geheele ende vulcomen delivran[cie] ende slakinge want ons alsoe gelieft ende in oirconde van desen zoe hebben wy onsen zegel hier aen doen hangen Gegeven in onser stadt van bruessele den lesten dach van junio int jaer ons heer[e]n duysent vyffhondert Sevenenvyftich ende vaen onsen rycken van spaengien sicillien etc. tweede ende van Engelant vranckr[ick] ende naples tiiiie opde plycke stont gescreven aldus Byden coninck in zyn[en] raide ende geteeckent de langhe r[ecepta] v[is]a Gecolla[cio]neert ende bevond[en] accorderen[de] met zijn[en] originale by mij Facuwez

N / A

Partager cette publication